Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet

Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag vars mål är att öka produktiviteten i den offentliga sektorn genom verkningsfulla upphandlingar. Till Hansels kunder hör ministerier och deras underlydande ämbetsverk, kommuner, samkommuner, välfärdsområden, Keva och församlingar samt offentliga inrättningar som kontrolleras av staten eller kommunerna.

Hansel ägs av staten (65 %) och Finlands Kommunförbund (35 %). Bolagets roll och funktion som en gemensam upphandlingsenhet definieras i lagstiftningen om offentlig upphandling, lagen om Hansel Ab och statens upphandlingsstrategi. Finansministeriet handhar ägarstyrningen av bolaget.

Hansel finansierar sin verksamhet genom en serviceavgift för gemensam upphandling från leverantörer och försäljning av professionella tjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. Den genomsnittliga service­avgiften 2023 var 0,85 procent (2022: 0,83 procent).

Hansels egna upphandlingar uppgick till 5,6 miljoner euro 2023. Bolaget upphandlar genom gemensam upphandling alltid då det är möjligt. Om inget lämpligt ramavtal eller dynamiskt inköpssystem finns tillgängligt, genomförs upphandlingen i enlighet med företagets processer.

Skatteavtryck

2023 2022 2021 2020
Omsättningen, tusen euro 17 145 14 260 12 273 11 465
Rörelsevinst, tusen euro 2 004 –338 –1 252 –1 723
Balansomslutning, tusen euro 15 756 24 709 26 670 13 009
Betalda och redovisade skatter, tusen euro 6 438 5 562 4 698 4 330
Investeringar, tusen euro 9 41 0 0

Organisation

Hansels organisation utgörs av en personal på 132 experter. Styrelsen väljs av bolags­stämman. Styrelse­ordförande är fram till den 17.4.2023 Anna-Maija Karjalainen och därefter Antti Neimala. Styrelsen har ytterligare fyra ledamöter: vice verkställande direktör Hanna Tainio, Kommunförbundet (viceordförande), head of procurement Antti Laakso, Aalto-universitetet, stadsdirektör Johanna Luukkonen, Hyvinge stad och generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet. Dessutom deltar Minna Isoherranen som representant för personalen med närvaro- och yttranderätt i styrelsens sammanträden. Styrelseledamöterna är inte med i den operativa ledningen för bolaget.

Hansels ledningsgrupp utses av styrelsen på framställan av verkställande direktören. I slutet av 2023 bestod ledningsgruppen av sex personer utöver verkställande direktören: verkställande direktör Anssi Pihkala (f 1963), ekonomiedirektör Kirsi Koivusaari (f. 1966), direktören för juridiska ärenden Eija Kontuniemi (f. 1966), kunddirektör Maritta Mäkelä (f. 1965), kategori­direktör Susanna Närvänen (f. 1963) och direktören för den digitala affärsverksamheten Mikko Saavalainen (f. 1979).

I utnämningen av bolags­styrelsen och lednings­gruppen iakttas statens principer för ägarstyrning, som säker­ställer bland annat jämlikhet och jämställdhet. I sitt beslutsfattande följer Hansel finska aktiebolagslagen och Hansels bolagsordning. Bolagets huvudkontor finns i Posthuset i Helsingfors. Hansel bedriver inte verksamhet utomlands.

Hansel är medlem i

  • Finlands Näringsliv EK
  • Finnish Business & Society, FIBS
  • Helsingforsregionens handelskammare
  • Julkisten hankintojen yhdistys ry
  • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
  • Procom viestinnän ammattillaiset ry
  • Interna revisorer rf
  • Suomen liikematkayhdistys
  • Finlands Marknadsförbund rf
  • Finlands Inköps- och Logistikförening

Verksamhet

Hansels affärsverksamhet är indelad i tre områden: gemensam upphandling, anbudstjänster och utvecklingstjänster för upphandling. Den gemensamma upphandlingskommittén bidrar till de offentliga förvaltningarnas produktivitet, kvaliteten på den offentliga upphandlingen och likabehandling av leverantörer. Hansels mål är att organisera anbudsförfaranden på ett sådant sätt att marknaden fungerar effektivt och konkurrens skapas.

Risker relaterade till bolagets verksamhet identifieras regelbundet tillsammans med en extern riskexpert. Riskkartläggningen och de riskrelaterade åtgärderna presenteras för styrelsen ungefär var sjätte månad.

 

Hansels affärsområden

Gemensam upphandling

Med gemensam upphandling avses ramavtal och dynamiska upphandlingssystem genom vilka Hansels kunder kan köpa produkter och tjänster. I gemensamma upphandlingskontrakt kommer man överens om allmänna villkor, såsom föremålet för upphandlingen, priserna och parternas ansvar och skyldigheter. Genom att använda ett Hansel-avtal kan kunden säkerställa att upphandlingen är laglig, trygga avtalsvillkoren och underlätta avtals- och leverantörshanteringen. Vid gemensam upphandling kontrollerar Hansel leverantörernas lämplighet och övervakar även att leverantören uppfyller sina avtalsenliga och sociala skyldigheter samt att leverantören är solvent under avtalsperioden.

Besparingar görs när produkter och tjänster bjuds ut till anbudsförfaranden för tillräckligt stora inköpsvolymer för att tillgodose behoven hos så många kunder som möjligt. Gemensam upphandling ger betydande besparingar för offentliga förvaltningar, både när det gäller upphandlingspriser och processkostnader.

Konkurrensutsatta upphandlingstjänster

Konkurrensutsatta anbudstjänster är nödvändiga när det inte finns någon gemensam upphandling för föremålet för upphandlingen. Hansels upphandlingskonsulter och jurister är experter på offentlig upphandling, anbudsförfaranden och avtalsrätt. Genom att använda denna tjänst kan kunden se till att upphandlingen sker i enlighet med reglerna, under bästa möjliga avtalsvillkor och att pris, kvalitet och ansvarsfaktorer beaktas. Detta frigör tid för kunden för andra uppgifter, minskar riskerna för den upphandlande enheten och främjar utbytet av bästa praxis.

Utveckling av upphandlingverksamheten

Vår utvecklingstjänst syftar till att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i våra kunders upphandlingsverksamhet. Utvecklingscheferna spelar huvudrollen i kunduppdragen, men hela Hansels expertis finns tillgänglig. Utvecklingstjänster kan vara relaterade till att lösa ett problem i en kunds upphandlingsfunktion, eller de kan vara en omfattande analys, utveckling och förändringshantering av ledning, organisation eller genomförande av upphandling, samt personalcoachning. Innehållet i utvecklingsuppdraget anpassas alltid efter kundens önskemål från fall till fall och genomförs i nära samarbete.

Skriva ut

Intressant för dig

Tillväxtstrategi

Det första året av tillväxtstrategin 2023-2026 avslutades.

Läs artikeln

Lärdomar från Europa om offentlig upphandling

Jurist Jussi Ratsula och anbudskonsult Satu Salminen utexaminerades från programmet ⁠Public Procurement Excellence 2022⁠.

Läs artikeln

Aktivt internationellt samarbete om hållbarhet

Det nordiska samarbetet om företagsansvar bland upphandlande enheter är tillbaka i full kraft efter en kort svacka under coronaepidemin.

Läs artikeln