Tillväxtstrategi

Det första året av tillväxtstrategin 2023–2026 avslutades. Nomen Est Omen och snabb tillväxt. Efter att ha satt upp ett mål på en halv miljard euro i gemensam upphandling för hela strategiperioden hade man redan efter det första året uppnått 53 % av detta mål, eller 270 miljoner euro.

Historien utvecklar sig som den ska: först genomfördes integrationsstrategin och ramen för framtida tillväxt skapades genom att förbereda avtal för hela den finska offentliga förvaltningen. Tillväxten uppfyllde även det andra målet och Hansels resultat blev positivt. Vårt mål är fortfarande inte att göra vinst, så intäktssidan minskas genom att sänka serviceavgifterna, vilket i sin tur minskar de priser som kunderna betalar för produkter och tjänster. Till syvende och sist är det skattebetalningarna son gynnas. En del av vinsten investeras i företaget genom olika utvecklingsprojekt för att göra inköpen ännu smidigare för kunderna.

Finlands nya regeringsprogram 2023-2027 kräver kraftiga åtstramningar i vårt land, och gemensam upphandling ses som ett viktigt verktyg i detta arbete. Hansels ägare höjde målnivån och bad hösten 2023 bolaget om nya scenariokalkyler för att utreda om Hansels strategiska tillväxtmål kunde vara att öka användningen av gemensam upphandling med 1 miljard euro i stället för den tidigare halva miljarden. Två scenarier färdigställdes i november-december, och vid ägarmötet den 13 december 2023 drogs slutsatsen att en miljard euro i ökad användning av gemensam upphandling är möjlig fram till 2028.

”En ökning av användningen av gemensam upphandling med en miljard euro konstaterades vara möjlig fram till 2028.”

Tillväxten under de kommande åren kommer att vara betydande, men kommer delvis att begränsas av de förväntade värdena i de gemensamma upphandlingsavtalenn, som inte får överskridas under avtalsperioden. Därför eftersträvas en större tillväxt särskilt under 2026–2028. Tillväxten förutsätter ett starkt stöd av ägarna och lyckade åtgärder särskilt i de stora gemensamma upphandlingarna liksom investeringar i bolagets personal och digitala tjänster.

Visionen för tillväxtstrategin är att Hansel ska vara kundernas främsta upphandlingspartner och i fokus av strategin står det tilläggsvärde som kunden får. Vår verksamhet kommer att vara etisk och effektiv och samtidigt tillhandhålla en utmärkt serviceupplevelse. Hållbarhet kommer att fortsätta att vara vår styrka – under denna strategiperiod kommer vi särskilt att fokusera på att övervaka och kommunicera våra hållbarhetskrav. Den strategiska målbilden för personalperspektivet är ”Vi kan, vi värdesätter, vi talar och vi trivs”.

Skriva ut

Intressant för dig

Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet

Hansel är ett icke-vinstdrivande aktiebolag vars mål är att öka lönsamheten inom den offentliga sektorn genom effektiva upphandlingar.

Läs artikeln

Utvecklingen av de gemensamma upphandlingarna

I fråga om konkurrensutsättningen för gemensamma upphandlingar var 2023 ett lugnare år.

Läs artikeln

Personalstatistik

I slutet av 2023 uppgick antalet Hansel-medarbetare till 132.

Läs artikeln