Vi genomförde ett pilotprojekt om beräkningen av kolhandavtrycket

Koldioxidavtrycket börjar vara ett känt begrepp för de flesta. Det avser en produkts, verksamhets eller tjänsts påverkan på utsläppen av växthusgaser under hela livscykeln. Koldioxidavtrycket kan också beräknas för en individ eller ett företag. Hansel har sedan 2020 beräknat sitt eget koldioxidavtryck. Hansels koldioxidavtryck 2023 var 661 t beräknat enligt GHG-protokollet (2022: 480 t). Den siffran motsvarar de växthusgasutsläpp som Hansels medarbetare orsakar i arbetet och motsvarar cirka 74 (2022: 55) genomsnittliga finländares årliga utsläppsbelastning.

Kolhandavtrycket däremot beskriver den minskning av koldioxidavtrycket som en produkt eller en tjänst möjliggör och som användaren kan uppnå. Med Hansels avtal om gemensamma upphandlingar genomförs årligen upphandlingar för ett värde som överskrider 1,5 miljarder euro. Om Hansel förmår erbjuda sina kunder lösningar som orsakar färre klimatutsläpp än tidigare lösningar har gjort minskar kundens koldioxidavtryck och då får den som möjliggör minskningen ett handavtryck. Hansel är emellertid inte den enda länken i leveranskedjan, så vi var intresserade av att se hur mycket, om något, av dessa potentiella utsläppsminskningar som kunde tillskrivas Hansel.

”Koldioxid­handavtrycket beskriver den minskning av koldioxidavtrycket som möjliggörs av en produkt eller tjänst”.

Vi granskade kolhandavtrycket för tre gemensamma upphandlingars del

Vår konsult Sitowise Oyj började undersöka frågan och kom tillsammans med forskare från LUT och VTT fram till att koldioxidhandavtrycket inte behöver delas, utan kan beräknas i sin helhet för alla parter i leveranskedjan som spelar en avgörande roll för leveransen. Detta innebär att Hansel kan räkna de utsläppsminskningar som genereras av dess avtal helt och hållet i sitt handavtryck. I det här läget är det emellertid viktigt att komma ihåg att Hansels koldioxidhandavtryck inte kan dras av från Hansels koldioxidfotavtryck.

Resultatet av handavtrycksstudien testades genom att vi 2022 lät Sitowise beräkna koldioxidhandavtrycket för de solkraftverk som upphandlades genom Hansels Solkraftverk 2020–2026 och för de förnybara flytande bränslen som upphandlades via ramavtalet Cisternleveranser av flytande bränslen 2021–2023 (2024) samma år. Dessutom bekräftade Sitowise den förnybara elektricitetens handavtryck i statens elramavtal som vi själva hade beräknat.

Resultat av pilotberäkningen

Gemensam upphandling Handavtryck,
t CO2-ekv
Handavtrycket jämfört med
Hansels CO2-fotavtryck, %
Solkraftverk 83 13
Förnybart bränsle 78 12
El 495 000 74 887
Skriva ut

Intressant för dig

Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

Under 2023 köptes varor och tjänster för cirka 1,6 miljarder euro via Hansels gemensamma upphandlingar.

Läs artikeln

Vi utvecklade förstudierna för gemensamma upphandlingar

Det genomförs en omfattande förstudie inför varje enskild gemensam upphandling.

Läs artikeln

Hållbarhetsledning

"Hållbarhet är vår styrka" är ett av huvudtemana i vår tillväxtstrategi och har varit det under lång tid i tidigare strategier.

Läs artikeln