Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

Under 2023 köptes varor och tjänster för cirka 1,6 miljarder euro via Hansels gemensamma upphandlingar. Sådana betydande inköp resulterar också i betydande utsläpp av växthusgaser och under hösten 2023 beslutade vi att för första gången beräkna utsläppen från inköp som görs genom ramavtal och dynamiska upphandlingssystem.

Vi har redan erbjudit våra kunder möjligheten att se de beräknade koldioxidutsläppen för sina egna upphandlingar baserat på deras inköpsfakturor i tjänsten Hankinta­pulssi. Nu användes samma modell och koefficienter för att beräkna utsläppen från gemensamma upphandlingar. För de gemensamma upphandlingarna del började vi med de så kallade beräknade utsläppen med vissa preciseringar. Det här är det första steget och därefter är målet få en alltmer exakt och realistisk bild av utsläppen.

”Det här är det första steget och därefter är målet få en alltmer exakt och realistisk bild av utsläppen.”

Både de beräknade utsläppen från inköpsfakturadata och utsläppen från gemensamma upphandlingar som nu beräknas baserar sig på de genomsnittliga utsläppskoefficienterna för varje produkt- och tjänstegrupp som experter vid Finlands miljöcentral har tagit fram. Dessa multiplikatorer uppdaterades 2023 i samarbete med SYKE och koefficienterna för beräkningen av de gemensamma upphandlingarnas utsläpp länkades dessutom till rapporteringsuppgifterna om försäljningen genom gemensam upphandling.

 

Andelen beräknade CO2-utsläpp är störst för energi, 44 procent, och livsmedel och restaurangtjänster, 19 procent. Övriga kategoriers andel är 37 procent.

 

De största andelarna var energi 13 procent, sakkunnigtjänster 12 procent, programvara 12 procent, ICT-utrustning 9 procent och HR- och hälsovårdstjänster 9 procent. Övriga kategoriers andel var totalt 43 procent.

 

Under 2024 kommer dessa utsläppsdata från gemensamma upphandlingar också att bli tillgängliga för kunder och leverantörer, bland annat genom i Hankinta-Pulssi och Toimittaja-Pulssi. Kunder och leverantörer kan använda uppgifterna som en del av sin egen organisations utsläppsberäkningar. I granskningen och användningen av utsläppssiffrorna är det viktigt att komma ihåg att denna övning – liksom alla utsläppsberäkningar hittills – är osäker i den meningen att koefficienterna är beräknade genomsnitt och därför inte helt återspeglar verkligheten för varje enskilt upphandling. Men även vägledande utsläppsberäkningar för upphandlingar är ett värdefullt verktyg när det gäller att rikta in åtgärder för utsläppsminskning på ett förnuftigt sätt. Å andra sidan, även som riktgivande är utsläppsberäkningarna för upphandling ett verktyg som hjälper upphandlande enheter att göra utsläppsberäkningar för scope 2 (energi) och scope 3 (inköpta varor och tjänster) enligt GHG-protokollet.

För vissa av Hansels gemensamma upphandlingar har avtalsleverantörerna själva mycket bra och exakta utsläppsdata. Dessa mer detaljerade utsläppsdata samlas emellertid ännu inte in systematiskt av leverantörerna för gemensam upphandling men vi kommer säkert att se vissa steg i denna riktning under de kommande åren.

Medan utsläppsberäkningar av genomförda upphandlingar genom ramavtal och DPS är ett minne blott genomför Hansel en omfattande hållbarhetsanalys av alla sina gemensamma upphandlingar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv redan i beredningsskedet. Mer information om hållbarhetsanalyserna hittar du också för varje enskild gemensam upphandling i Hankintapulssi i tjänsten hansel.fi (på finska).

 

Utsläpp från Hansels egen verksamhet

Utsläppen från Hansels egen verksamhet har beräknats enligt GHG-protokollet och med samma begränsningar allt sedan 2020. Utsläppen i scope 1 och scope 2 i Hansel var noll. Ökningen av Scope 3-utsläppen berodde på ökat affärsresande efter coronapandemin och upphandlingarna av IT-tjänster.

2023 2022 2021 2020 Ändring-% (jmf. 2022)
Totala utsläpp (exkl. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
661 (74) 480 (55) 535 (62) 657 (76) 38
Totala utsläpp (inkl. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
865 (97) 591 (68) 651 (76) 767 (89) 46
Scope 1,
tCO2-ekv
0 0 0 0 0
Scope 2,
tCO2-ekv
0 0 65 54 0
Scope 3 (exkl. redovisnings-/Envimatdata),
tCO2-ekv
70 43 37 170 63
Scope 3 (exkl. Hilma),
tCO2-ekv
661 480 471 603 38
Scope 3 (inkl. Hilma),
tCO2-ekv
865 591 587 713 46
Utsläpp per anställd, tCO2-ekv/person (person/mantimmar) (inkl. redovisnings-/
Envimatdata)
5,4 4,0 4,6 5,9 35
Utsläpp per anställd, tCO2-ekv/person (person/mantimmar) (exkl. redovisnings-/
Envimatdata)
0,6 0,4 0,9 2,0 50
*Inom parentes anges antalet genomsnittliga finländare vars årliga utsläpp motsvarar de totala utsläppen.
Skriva ut

Intressant för dig

Vi genomförde ett pilotprojekt om beräkningen av kolhandavtrycket

Koldioxidhandavtrycket beskriver den minskning av koldioxidavtrycket för en produkt eller tjänst som kan uppnås av användaren av produkten eller tjänsten.

Läs artikeln

Utsikter för analytikens framtid

Digitaliseringen av offentlig upphandling har nått långt i Finland och det genereras mer data i anslutning till upphandlingarna än man hinner utnyttja.

Läs artikeln

Vi utvecklade förstudierna för gemensamma upphandlingar

Det genomförs en omfattande förutredning inför varje enskild gemensam upphandling. Under 2023 utvecklades innehållet i förstudierna, behandlings­processerna och anvisningarna.

Läs artikeln