GRI-index

Hållbarhetsraporten har sammanställts i enlighet med GRI 2021 och GRI 1 ⁠riktlinjerna.

Allmänna uppgifter
GRI-referens GRI-upplysning Länk Observationer i Hansels rapportering/Väsentlig hållbarhetsaspekt
GRI 2 Organisation och rapporteringspraxis
2-1 Uppgifter om organisationen Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet
2-2 ­rapportering Hållbarhetsledning Hållbarhetsrapporten gäller hela Hansel Ab.
2-3 Rapporteringsperiod, rapporteringsfrekvens och kontaktuppgifter Hållbarhetsledning
2-4 Ändringar i uppgifterna som rapporterades tidigare Hållbarhetsledning Inga förändringar
2-5 Extern verifiering Oberoende bestyrkanderapport
Funktioner och personal
2-6 Funktioner, värdekedja och övriga affärsrelationer Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet
2-7 Personal Personalstatistik Personaluppgifterna inte enligt region eftersom Hansel endast har ett driftställe. Alla personalsiffror är inte uppdelade efter kön, eftersom detta inte är relevant information.
2-8 Anlitande av hyrd arbetskraft Personalsiffrorna som hjälp för ledning och utveckling
Förvaltning och roller
2-9 Förvaltningsstruktur och sammansättning Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet

Personal och organisation

Styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och deltar inte i bolagets operativa verksamhet.
2-10 Utnämningen och val av styrelse Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet
2-11 Styrelseordförandes ställning Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet Styrelseordförande utses av bolagsstämman och deltar inte i den operativa verksamheten.
2-12 Styrelsens roll i tillsynen av verkningarna Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet

Hållbarhetsledning

Styrelsen informeras om hållbarhetsarbetet i samband med sammanträdena.
2-13 Delegering av ansvaret för hanteringen av verkningarna Hållbarhetsledning Hanteringen av hållbarheten i gemensamma upphandlingar gäller kategorihanteringen. Hållbarhetsgruppen stöder genom sin kompetens främjandet av hållbarheten.
2-14 Styrelsens roll i hållbarhetsrapporteringen Hållbarhetsledning Styrelsen delges hållbarhetsrapporten innan den publiceras.
2-15 Undvikande av intressekonflikter Compliance-repetitionerna intresserade

Hansels affärsprinciper

Närståenderegistret upprättades 1/2024. Det gäller styrelsen, verkställande direktören och dennes ställföreträdare.
2-16 Framförande av missförhållanden Compliance-repetitionerna intresserade

Hansels affärsprinciper

Missförhållanden uppmärksammas av styrelsen i samband med VD:s genomgång eller, om det är brådskande, separat. År 2023 fanns det inga missförhållanden.
2-17 Styrelsen kompetens Styrelsen utvärderade sin hållbarhetskompetens 2021.
2-18 Utvärdering av styrelsens arbete Hållbarhetsledning Styrelsen genomför en anonym självutvärdering en gång per år, skriftligt och muntligt i slutet av varje möte. Integreringen av hållbarhetsaspekter beaktas i utvärderingen av styrelsens arbete.
2-19 Premier för styrelsens högsta ledning Noter till de finansiella rapporterna Styrelsen har inte ett premiesystem utan fasta premier. I ledningsgruppens premiesystem ingår hållbarheten som en av grunderna för resultatpremien.
2-20 Premiesystem Resultatpremie för att uppmuntra personalen Hos Hansel tillämpas inte incitament i början av anställningsförhållandet. En ersättning när anställningsförhållandet avslutas ingår endast i verkställande direktörens avtal.
2-21 Den årliga helhetsförtjänstens förhållande a) kvoten mellan den högsta lönen och medianen för övriga arbetstagares löner var 3,8 och b) kvoten mellan den procentuella ökningen av den högsta årslönen och ökningen av årslönen för övriga arbetstagare var 1,0.
Hållbarhetsriktlinjer och rutiner
2-22 Riktlinjer för hållbar utveckling Tillväxtstrategi
2-23 Politikförbindelser Verkställande direktören har ordet

Nationell strategi för offentlig upphandling 2020

Hansels verksamhet bidrar till genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling. Dessutom följer Hansel i sin verksamhet statsrådets principbeslut och anvisningar för bolagsstyrning.

Effektiva marknader och besparingar, miljömässigt ansvarsfull upphandling, socialt ansvarsfull upphandling, smidig upphandling och utbyte av kunskap om upphandling

2-24 Integrering av politikförbindelser Nationell strategi för offentlig upphandling 2020

Tillväxtstrategi

Den hållbarhetsanalys som Hansel tillämpar på sin gemensamma upphandling är i linje med den nationella strategin för offentlig upphandling.
2-25 Processer för att åtgärda negativa effekter Hållbarhetsledning

Risker och riskhantering

Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

Hansels affärsprinciper

Anmälningarna behandlas av compliance-teamet som leds av compliance officer.
2-26 Råd om etisk verksamhet och kanaler för rapportering av oegentligheter Compliance-repetitionerna intresserade

Hansels affärsprinciper

Compliance-teamet stöder alla Hansels medarbetare i all etisk verksamhet. Det är möjligt för personalen att göra anonyma anmälningar till visselblåsarkanalen.
2-27 Iakttagande av lagar och bestämmelser Noter till de finansiella rapporterna Det har inte förekommit några rapporteringsskyldiga compliance-fall Noter till de finansiella rapporterna 5.3 Rättegångar
2-28 Medlemskap i organisationer Hansel – den offentliga sektorns upphandlingsenhet
Intressentgruppsverksamhet
2-29 Principer för intressentgruppsverksamheten Våra intressenter

Vi fick allt bättre respons av våra intressentgrupper

Effektiva marknader och besparingar, tillförlitliga avtalsleverantörer, strömlinjeformad upphandling och delning av upphandlingsexpertis, tillförlitliga avtalsleverantörer
2-30 Personal som omfattas av kollektiv förhandlade kollektivavtal Hansel följer ett eget kollektivavtal som omfattar hela personalen Hansels kollektivavtal gäller inte inhyrd personal
GRI 3 Väsentliga synpunkter om hållbarhet
3-1 Bedömning av väsentliga synpunkter om hållbarhet Väsentlighetsbedömning
3-2 Presentation av väsentliga synpunkter om hållbarhet Väsentlighetsbedömning
3-3 Ledning av väsentliga synpunkter om hållbarhet Hållbarhetsledning
Ekonomiska nyckeltal
201-1 Produktion och fördelning av direkt ekonomiskt mervärde Nyckeltal

Resultaträkning

Fungerande marknad och besparingar
203-2 Indirekta ekonomiska följder Utvecklingen av de gemensamma upphandlingarna

Betydelsen av säkerhet och beredskap framhävdes

Fungerande marknader och sparande, beredskap och säkerhet
205-2 Utbildning om bekämpning av mutor och korruption Compliance-repetitionerna intresserade Etisk och kravöverensstämmande verksamhet, tillförlitliga avtalsleverantörer
Hansel 1 Beredskap Betydelsen av säkerhet och beredskap framhävdes Processer relaterade till beredskap utvecklades under 2023.

Beredskap och säkerhet

Miljöeffekter
305-1 Direkta GHG Scope 1-utsläpp Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

Vi genomförde ett pilotprojekt om beräkningen av kolhandavtrycket

305-2 Indirekta GHG Scope 2-utsläpp Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades
305-3 Övriga indirekta GHG Scope 3-utsläpp Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades
305-4 GHG-utsläppsintensitet Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades Miljövänliga upphandlingar
308-2 Negativa miljökonsekvenser i leveranskedjan och genomförda åtgärder Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

Hållbarhetsledning

Miljövänliga upphandlingar
Sociala effekter
404-1 Utbildningsdagar Personalstatistik Hansel är en specialistorganisation och personalen klassificeras inte på någon annan nivå än chefer och andra medarbetare. En mer detaljerad uppdelning är inte relevant på grund av personalens roller.

En välmående arbetsgemenskap

Hansel 2 Procenten gemensamma upphandlingar som fått hållbarhetsutmärkelse Hållbarhetsledning Miljövänliga upphandlingar, socialt hållbar upphandling, fungerande marknader och besparingar, pålitliga avtalsleverantörer

 

Skriva ut