Oberoende bestyrkande­rapport

En översättning av den ursprungliga finsk­språkiga bestyrkande­rapporten

På begäran av ledningen för Hansel Oy (0988084-1) (härefter ”Hansel” eller ”Företaget”) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet på utvalda hållbarhets­nyckeltal (härefter ”Utvald Hållbarhets­information”), som presenteras i Hansels års­rapport för verksamhets­året 2023.

Den Utvalda Hållbarhets­informationen som är föremål för bestyrkande­uppdraget består av följande nyckeltal:

  • Verksamhet
  • Reform av upphandlings­­verksamheten
  • Hållbara upphandlingar
  • Hansel som arbets­plats
  • GRI

Företagsledningens ansvar för hållbarhets­redovisningen

Det är företags­ledningen som har ansvaret för upprättandet och presentationen av den Utvalda Hållbarhets­informationen och den däri ingående informationen och påståenden denna inne­fattar i enlighet med rapporterings­kriterierna (härefter ”Rapporterings­kriterierna”) dvs. före­tagets rapporterings­instruktioner och GRI Sustainability Reporting Standards. Företags­ledningen ansvarar även för fast­ställandet av målen för utvecklingen av hållbar prestation och rapportering, inklusive identifieringen av intressent­grupper och väsentliga frågor; och för att etablera och upprätt­hålla lämpliga system för övervakning och intern kontroll över varifrån den rapporterade prestations­informationen är härledd.

Våra skyldigheter

Vår skyldighet är att utföra ett bestyrkande­uppdrag som ger begränsad säkerhet och uttala en oberoende slutsats på basen av uppdraget. Vi har utfört vårt uppdrag gällande den Utvalda Hållbarhets­informationen i enlighet med den internationella bestyrkande­standarden ISAE 3000 (omarbetad), Andra bestyrkande­uppdrag än revisioner och över­siktliga granskningar av historisk finansiell information, utfärdad av International Auditing and Assurance Standards Board IAASB. Standarden kräver att vi planerar och utför uppdraget för att erhålla begränsad säkerhet om att den Utvalda Hållbarhets­informationen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi är oberoende av Företaget i enlighet med de i Finland tillämpliga etiska kraven, som berör det av oss utförda uppdraget, och har uppfyllt övriga etiska förpliktelser i enlighet med kraven.

KPMG Oy Ab tillämpar den internationella standarden för kvalitets­styrning ISQM1, enligt vilken revisions­företaget ska utforma, implementera och använda ett system för kvalitets­styrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efter­levnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkes­utövningen och tillämpliga krav i författningar och föreskrifter.

I uppdraget genomförda åtgärder

Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar främst till personer som ansvarar för upprättandet av den Utvalda Hållbarhets­informationen, samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I vårt uppdrag har vi vidtagit bland annat följande åtgärder:

  • Intervjuat representant för Hansels högsta ledning och relevanta personer som ansvarar för beredningen av materialet som används i den Utvalda Hållbarhets­informationen;
  • Utvärderat i vilken utsträckning den presenterade Utvalda Hållbarhets­informationen följer GRI Sustainability Reporting Standards innehålls­specifikationer för rapporteringen;
  • Utvärderat processer, datasystem och praktiska förfaranden för data-administration för att samla in och konsolidera uppgifterna angående Utvald Hållbarhets­information;
  • Gått igenom den presenterade Utvalda Hållbarhets­informationen och utvärderat kvaliteten på informationen samt fastställandet av kalkyl­gränser;
  • Testat med hjälp av stickprov från original­dokument och system huruvida den Utvalda Hållbarhets­informationen som angetts är korrekt och fullständig.

Åtgärderna utförda i ett uppdrag som ger begränsad säkerhet varierar till karaktär och tidpunkt från och är mindre omfattande än de åtgärder som vidtas i ett uppdrag som ger rimlig säkerhet. På grund av detta är nivån av säkerhet uppnådd i ett uppdrag som ger begränsad säkerhet följaktligen avsevärt lägre än den säkerhet som skulle ha nåtts med att utföra ett uppdrag som ger rimlig säkerhet.

Begränsningar som hänför sig till uppdragets natur

Alla bestyrkande­uppdrag är förknippade med naturliga begränsningar på grund av selektiv prövning av informationen som granskas. Således kan oupptäckta oegentligheter, felaktigheter eller åsidosättande av regelverk förekomma. Dessutom kan icke-finansiell data vara mer förknippad med naturliga begränsningar än finansiell data, med hänsyn till dess natur och metoderna som används för att värdera, beräkna och estimera dylikt data.

Slutsats

Vår slutsats baserar sig på och är beroende av annanstans in denna rapport presenterade omständigheter.

Vi anser att vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för vårt uttalande.

På basen av de åtgärder som utförts och av det bevis vi erhållit, har inget kommit till vår kännedom som skulle ge oss anledning att anta att hållbarhets­informationen som varit föremål för detta bestyrkande­uppdrag inte, i allt väsentligt, skulle vara framställd i enlighet med företagets rapporterings­riktlinjer och GRI Sustainability Reporting Standards.

Helsingfors, den 25 mars 2024
KPMG Oy Ab

Mikko Luoma
Senior Manager, KHT, JHT

Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Skriva ut