Väsentlighets­bedömning

Hållbarhet är en viktig fråga inom offentlig upphandling och vi vill integrera hållbarhet i all vår verksamhet. Det är viktigt att identifiera de hållbarhetsfrågor som är relevanta för Hansels verksamhet.

Vi uppdaterade vår väsentlighetsanalys från 2019 under hösten 2023. I maj-juni kartlade vi förändringsbehoven inom hållbarhetstemana och formulerade utifrån dem Hansels första centrala hållbarhetsteman. Beredskap och säkerhet lades till som ett nytt tema i väsentlighetsanalysen. Vissa teman har kombinerats och bytt namn. Vi intervjuade också representanter för Hansels viktigaste intressenter och frågade dem vilka aspekter av hållbarhet de ansåg vara mest relevanta för intressenterna och vilka aspekter som var viktigast för Hansels verksamhet. Den uppdaterade väsentlighetsmatrisen diskuterades och godkändes av styrgruppen i december 2023 som en grund för vårt arbete.

 

Diagrammet sammanfattar väsentlighetsteman som förklaras i texten.

 

Koppling av Hansels hållbarhetsteman till FN:s mål för hållbar utveckling

Väsentlighetstema Mål SDG
En fungerande marknad och besparingar Fungerande marknader och god praxis för konkurrens­utsättning är en viktig del av vårt arbete. Vi är aktiva på leverantörs­marknaden och vi känner dem. Vi vill att våra anbuds­förfaranden ska vara intressanta och vi följer med antalet anbud. Hållbar konsumtion och produktion.
Pålitliga avtalsleverantörer Vi kräver att våra avtals leverantörer uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter och vi övervakar kontinuerligt situationen genom en automatiserad övervaknings­tjänst. Vi kontrollerar att kontrakterade leverantörer har uppfyllt sina sociala skyldigheter innan vi tilldelar ett kontrakt. Vi godkänner inte grå ekonomi. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.Fredliga och inkluderande samhällen.
Miljöanpassad upphandling I konkurrens­utsättningen identifierar och främjar vi viktiga mål för miljö­ansvar. Vi övervakar implementeringen av kraven under avtals­perioden tillsammans med leverantörerna. Hållbar energi för alla.Hållbar konsumtion och produktion.Bekämpa klimatförändringarna.Ekosystem och biologisk mångfald.
Socialt hållbara upphandlingar I konkurrens­utsättningen identifierar och främjar vi viktiga mål för socialt ansvarstagande. Vi övervakar implementeringen av kraven under avtals­perioden tillsammans med leverantörerna. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.Hållbar konsumtion och produktion.
Etisk och kravöverensstämmande verksamhet Grunden för Hansels verksamhet är ett etiskt och lagligt beteende. Vår existens är beroende av öppna och transparenta anbuds­förfaranden för upphandling, både för kunder och leverantörer. Fredliga och inkluderande samhällen.
Smidig upphandling och utbyte av kunskap om upphandling Vi betjänar våra kunder och leverantörer i flera kanaler. Vi värdesätter effektivt samarbete och regelbunden interaktion. Vi utvecklar våra digitala tjänster så att de blir förstklassiga (Hankintojen elikaaripalvelu, Hankintapulssi, Hankintatutka, Hankintaluotsi, Hilma, Tutkihankintoja.fi). Hållbar konsumtion och produktion.Genomförande och globalt partnerskap.
Beredskap och säkerhet Vi möjliggör upphandling för att främja beredskaps- och säkerhetskrav i linje med kundernas behov. Hållbar konsumtion och produktion.Fredliga och inkluderande samhällen.
En välmående personal En välmående och kompetent arbets­gemenskap är en förutsättning för framgång. Hansel-medarbetarna respekteras som sakkunniga för upphandling och utvecklar ständigt sina kunskaper och delar dem med sina kollegor. Som företag är Hansel en önskvärd arbetsplats, med en arbetskultur som stöder balans mellan arbete och fritid och flexibla arbets­arrangemang. God hälsa och välbefinnande.God utbildning för alla.Jämställdhet.Minskad ojämlikhet.

Metoden för hållbarhetsledning

Hållbarhetstema Väsentlighetsaspekter Effekter Hållbarhetsledning Mätare/uppföljning
En fungerande marknad och besparingar Marknads­kartläggning, marknads­dialoger, beaktande av företag av olika storlek
Lämpliga anbudspaket, volymförmåns- och kostnads­effektivitets­metoder;
Definition och produktion av information som ska delas med kunder och leverantörer samt uppföljning hos Hansel
Effektivt anbudsförfarande, volymfördelar med gemensam upphandling, process­kostnads­besparingar Säkerställande av marknadens funktion och lämpliga anbudspaket i förstudie­skedet
Möjlig­görande av effektiv användning av offentliga medel och pris- och process­kostnads­besparingar vid upphandling och övervakning under avtals­perioden
Anbud/anbudsförfarande, andelen små och medelstora företag
Antalet avtalsleverantörer och underleverantörer;
Pris- och volymuppföljning;
Beräkning av besparingar
Pålitliga avtalsleverantörer Väsentliga mål och avtals­förpliktelser (bekämpning av svart ekonomi, sanktioner, beställar­ansvar, förbud mot affärs­verksamhet, annan skadlig ekonomisk verksamhet) samt lämpliga krav och villkor;
Uppföljning och tillsyn av avtals­förpliktelser under avtals­perioden (inklusive tillsyns­tjänster, sanktions­uppföljning och annan avtals­övervakning)
Definition och produktion av information som ska delas med kunder och leverantörer
Tillförlitliga leverantörer och aktiv bekämpning mot grå ekonomi, ekonomisk brottslighet och annan skadlig ekonomisk verksamhet Identifiering av väsentliga avtals­förpliktelser i den förberedande fasen och identifiering av mål för ekonomiskt ansvar i hållbarhets­analysen;
Fastställande av lämpliga krav och villkor för anbud sförfarandenoch övervakning under avtals­perioden.
Upphandling som bidrar till delmålen för socialt ansvar, %;
Leverantörstillfredsställelse
Miljöanpassad upphandling Relevanta mål (t.ex. minskade utsläpp av växthusgaser och användning av skadliga ämnen och icke-förnybara resurser, främjande av energieffektivitet, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald) samt lämpliga krav och villkor;
Uppföljning och kontroll av att målen uppnås under avtals­perioden;
Definition och produktion av information som ska delas med anbudsgivare och kunder
Minskade negativa miljöeffekter (t.ex. klimatförändringar) och främjande positiva effekter (t.ex. cirkulär ekonomi, biologisk mångfald) vid upphandling Identifiering av relevanta miljömål i hållbarhets­analysen;
Fastställande av lämpliga krav och villkor för anbudsförfaranden och övervakning under avtalsperioden.
Upphandling som bidrar till delmålen för miljöansvar, %
Socialt hållbara upphandlingar Relevanta mål (bekämpning av brott mot mänskliga rättigheter och exploatering av arbetskraft, syssel­sättning genom upphandling, tillgäng­lighet, kund­deltagande, jämlikhet) och lämpliga krav och villkor;
Krav på riskanalys, kraven i anslutning till due diligence och Code of Conduct
Uppföljning och kontroll av att målen uppnås under avtalsperioden;
Definition och produktion av information som ska delas med kunder och leverantörer
Minskad negativ social påverkan (brott mot mänskliga rättigheter och exploatering av arbetskraft) och främjande av positiv påverkan (sysselsättning, tillgänglighet, inkludering) i upphandlingar. Identifiering av relevanta mål för socialt ansvar i hållbarhetsanalysen;
Fastställande av lämpliga krav och villkor för anbudsförfaranden och övervakning under avtalsperioden.
Upphandling som bidrar till delmålen för socialt ansvar, %
Etisk och kravöverensstämmande verksamhet Etiska handlingssätt och standarder, öppenhet och transparens i all verksamhet;
Intern kontroll av verksamheten;
Hansel är en oberoende aktör och följer god förvaltningssed;
Definition och produktion av information som ska delas med kunder och leverantörer
Etisk och kravöverensstämmande, öppen och transparent gemensam upphandling och andra handlings­modeller och arbets­processer Iakttagande av etiska handlingssätt och standarder samt främjande av öppenhet och transparens i all vår verksamhet;
Intern kontroll av verksamheten;
Compliance-uppföljning och rapportering;
Lista över evenemang och gåvor
Smidig upphandling och utbyte av kunskap om upphandling Förenkling och förbättring av anbuds­förfarandena;
Stöd till kunder, t.ex. minitävlingar i ramavtalen och DPS, kundservice;
Definition och produktion och delning av information om upphandling, anbudsförfaranden och hållbarhets­information med kunderna och uppföljning hos Hansel;
Medverkan i utveckling av nationell upphandling (t.ex. Verkningsfull offentlig upphandling)
Smidiga kundspecifika konkurrensutsättningar, sakkunniga tjänster;
Information om konkurrens, upphandling och hållbarhet som är relevant för kunderna
Utveckling och delning av smidiga och effektiva anbudsmodeller med kunderna;
Definition, insamling och publicering av relevant information för kunder om upphandling och hållbarhetsfrågor
Antal användare av och användnings­sessioner i Hansels e-tjänst, kundtjänst, upphandlingsstöd och verktyg;
Kundtillfredsställelse
Beredskap och säkerhet Främjande av beredskap och säkerhets­aspekter samt fastställande av lämpliga krav och villkor;
Uppföljning och kontroll under avtalsperioden;
Definition och produktion av information som ska delas med kunder och leverantörer
Ändamålsenliga villkor för beredskap och säkerhet Identifiering av väsentliga beredskaps- och säkerhetsbehov i förstudieskedet;
Fastställande av lämpliga krav och villkor för anbuds­förfaranden och övervakning under avtalsperioden.
Upphandling med beredskapsvillkor och ett separat säkerhetskontrakt, %;
Dataskydd, säkerhet och beredskap: klassificering 0-1-2 nivåer
En välmående arbetsgemenskap Gemensamma evenemang, effektiv samverkan och informations­flöde;
Personalutveckling (introduktion, intern och extern utbildning, självutbildning, arbetsrotation, mentorskap etc.)
En välmående, uppskattande och inspirerande arbetsgemenskap, kunniga arbetstagare, en flexibel arbetsgivare som stöder kompetens­utveckling, en önskvärd och ansvarsfull arbetsplats Identifiering och genomförande av HR-åtgärder som främjar en värdebaserad arbetsgemenskap och arbetskultur Personalens tillfredsställelse;
Antal utbildningar, årsverken;
Andra HR-indikatorer

 

Vår intressentanalys uppdateras varje år. Lär känna våra intressenter.

Skriva ut