Finansieringsanalys

 1.1.–31.12.2023 1.1.–31.12.2022
Kassaflödet i verksamheten:
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) 2 004 233,25 –337 693,01
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Avskrivningar enligt plan 29 934,84 43 028,51
Finansiella intäkter och utgifter –284 370,03 279 088,55
Övriga korrigeringar 103 653,00 74 458,00
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 1 853 451,06 58 882,05
Förändring i rörelsekapital:
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar 11 609 182,36 –2 646 651,84
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder –11 060 730,42 –1 698 433,12
Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter 2 401 903,00 –4 286 202,91
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader –64 286,32 –454 246,94
Erhållna räntor från verksamheten 348 656,35 175 158,39
Betalda direkta skatter (–) 0,00 0,00
Kassaflödet i verksamheten (A) 2 686 273,03 –4 565 291,46
Kassaflöde för investeringarnas del:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) –8 742,50 –40 890,67
Kassaflöde för investeringarnas del (B) –8 742,50 –40 890,67
Kassaflöde för finansieringens del:
Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) 0,00 0,00
Kassaflöde för finansieringens del (C) 0,00 0,00
Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(–) 2 677 530,53 –4 606 182,13
Ingående likvida medel 7 905 733,87 12 511 916,00
Utgående likvida medel 10 583 264,40 7 905 733,87
2 677 530,53 –4 606 182,13
Skriva ut