Noter till de finansiella rapporterna

1 Redovisningsprinciper

1.1 Intäktsredovisning

Hansels omsättning utgörs av serviceavgifter för gemensamma upphandlingar och försäljning av experttjänster. Serviceavgifterna faktureras i efterskott utifrån kontraktsleverantörernas försäljningsredovisning till Hansel; försäljningen under föregående period redovisas i början av följande period. Den normala redovisningsperioden är en månad, men redovisningen kan också ske per kvartal. Experttjänsterna faktureras i regel månatligen i efterskott enligt de utförda arbetstimmarna.

1.2 Värderingsprinciper

Balansvärdena på anläggningstillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 procent. Programvarulicenser avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.

Poster i främmande valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på bokslutsdagen.

1.3 Bokslutets jämförbarhet

Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2023 och 2022.

2 Noter till resultaträkningen

 

2.1 Personalkostnader och medeltal anställda 2023 2022
Löner –9 819 346,83 –8 838 772,25
Verkställande direktörens samt styrelsens löner och arvoden –363 936,85 –336 313,49
Pensionskostnader –1 788 824,30 –1 649 953,07
Övriga personalbikostnader –360 904,47 –317 074,33
Personalkostnader sammanlagt –12 333 012,45 – 11 142 113,14
Sammanlagt belopp för anställningsförmåner –55 592,10 –54 337,60
Antal anställda
Vid räkenskapsperiodens slut 132 128
Medelantal under räkenskapsperioden (årsverken) 123 119
2.2 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Programvarulicenser –2 951,16 –8 759,10
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier –26 983,56 –34 269,10
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt –29 934,72 –43 028,20
2.3 Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag 87 840,00 74 507,43
Andra övriga rörelseintäkter 2 079 202,59 1 850 191,66
2 167 042,59 1 924 699,09
2.4 Övriga rörelsekostnader
Administrativa kostnader –4 301 561,36 –3 810 276,83
Lokalkostnader –729 835,62 –726 837,04
Telefon-, datakommunikations- och kontorskostnader –261 800,77 –211 472,47
Marknadsföringskostnader –122 520,93 –160 945,38
Resekostnader –99 437,21 –71 784,03
Representationskostnader –580,56 –783,49
Andra övriga rörelsekostnader –77 454,42 –75 847,54
Övriga rörelsekostnader totaltä –5 593 190,87 –5 057 946,78
2.5 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 155 276,55 9 631,91
Valutakursvinster 0,00 0,00
Övriga intäkter från värdepapper 193 379,80 165 526,48
Finansiella intäkter totalt 348 656,35 175 158,39
Finansiella kostnader
Räntekostnader –234,40 –10,13
Valutakursförluster –5 450,15 –2 342,23
Övriga kostnader för värdepapper –58 601,77 –451 894,58
Finansiella kostnader totalt –64 286,32 –454 246,94
2.6 Arvoden till revisorer
Revisionsarvode –19 695,96 –11 719,51
Övriga arvoden –71 562,57 –63 446,02
Arvoden till revisorer totalt –91 258,53 –75 165,53
3 Noter om aktiva i balansräkningen 2 023 2 022
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 498 302,58 498 302,58
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 498 302,58 498 302,58
Ackumulerade avskrivningar 1.1 –492 465,71 –483 706,62
Avskrivningar under räkenskapsperioden –2 951,23 –8 759,09
Ackumulerade avskrivningar 31.12 –495 416,94 –492 465,71
Balansvärde 31.12 2 885,64 5 836,87
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 1 123 835,82 1 082 945,15
Ökning under räkenskapsperioden 8 742,50 40 890,67
Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 1 132 578,32 1 123 835,82
Ackumulerade avskrivningar 1.1 –1 021 027,23 –986 757,81
Avskrivningar under räkenskapsperioden –26 983,61 –34 269,42
Ackumulerade avskrivningar 31.12 –1 048 010,84 –1 021 027,23
Balansvärde 31.12 84 567,48 102 808,59
Det uppstår ingen avskrivningsdifferens.
3.3 Fordringar
Reseförskott 5 609,79 5 746,94
Övriga fordringar totalt 5 609,79 5 746,94
3.4 Resultatregleringar
Periodisering av kostnader 1 712 693,79 13 388 461,20
Resultatregleringar totalt 1 712 693,79 13 388 461,20
3.5 Finansiella värdepapper Bokfört värde Bokfört värde
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 2 145 433,86 1 620 495,90
2 145 433,86 1 620 495,90
Marknadsvärde Marknadsvärde
2 145 433,86 1 620 495,90
2 145 433,86 1 620 495,90
Bokfört värde Bokfört värde
Pensionsinvestering 529 000,00 529 000,00
529 000,00 529 000,00
Marknadsvärde Marknadsvärde
558 858,11 533 336,33
558 858,11 533 336,33
Bokfört värde Bokfört värde
Kapitaliseringsavtal 101 000,00 300 000,00
101 000,00 300 000,00
Marknadsvärde Marknadsvärde
117 615,78 318 221,13
117 615,78 318 221,13
Bokfört värde
Nordea Low Duration European Covered Bond 105 198,35 300 000,00
105 198,35 300 000,00
Marknadsvärde
108 333,50 301 608,14
108 333,50 301 608,14
Finansiella värdepapper totalt, bokfört värde 2 880 632,21 2 749 495,90
4 Noter om aktiva i balansräkningen 2 023 2 022
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1 5 000 000,00 5 000 000,00
Minskning av aktiekapital 0,00 0,00
Aktiekapital 31.12 5 000 000,00 5 000 000,00
Bundet eget kapital totalt 5 000 000,00 5 000 000,00
Eget fritt kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1 2 968 128,27 2 968 128,27
Minskning i fonden för inbetalt fritt eget kapital 0,00 0,00
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad vinst/förlust 1.1 –1 478 282,58 –1 140 589,57
Balanserad vinst/förlust 31.12 –1 478 282,58 –1 140 589,57
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 2 004 233,25 –337 693,01
Eget fritt kapital totalt 3 494 078,94 1 489 845,69
Eget kapital totalt 31.12 8 494 078,94 6 489 845,69
Vinstmedel enligt balansräkningen 31.12
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 2 968 128,27
Förlust från tidigare räkenskapsperioder –1 478 282,58 –1 140 589,57
Räkenskapsperiodens vinst 2 004 233,25 –337 693,01
Vinstmedel 3 494 078,94 1 489 845,69
4.2 Avsättning
Pensionsåtagande från tidigare år 701 685,00 598 032,00
4.3 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlöner inkl. sociala avgifter 1 317 437,64 1 215 578,98
Löneskulder inkl. sociala avgifter 272 762,38 249 558,34
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 0,00 2 028,92
Periodisering av kostnader för räkenskapsperioden 2 552 867,62 11 466 917,98
Resultatregleringar totalt 4 143 067,64 12 934 084,22
5 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
5.1 Närståendetransaktioner
Bolaget har inga väsentliga intressetransaktioner som avviker från normala kommersiella villkor.
5.2 Säkerheter och ansvarsförbindelser
Övriga egna ansvarsförbindelser
Hyresansvar, kortare än ett år 782 935,76 929 145,12
Hyresansvar, kortare än ett år 3 897 528,40 4 296 509,38
Leasingansvar, kortare än ett år 59 115,49 79 972,14
Leasingansvar, längre än ett år 6 432,13 77 091,49
Säkerheter och ansvarsförbindelser totalt 4 746 011,78 5 382 718,13
Elderivat
Marknadsvärde 4 354 635,41 106 704 653,48
Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 101 796 276,98 102 649 750,77

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. De motparter som Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter för att minska risken. För närvarande finns det sex potentiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i balansräkningen.

Den uppföljningsgrupp för elupphandling som inrättats av Hansel ansvarar för styrningen och uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag om utvecklingen av elupphandlingen. Uppföljningsgruppen sammankallas av kategorichefen på Hansel. Hansels representanter har regelbundna möten med representanter för Finansministeriet om elupphandling.

Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare som konkurrensutsatts av Hansel. Säkringskontrakt som är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till 2027.

5.3 Pågående rättegångar

Vid utgången av 2023 hade Hansel två överklaganden anhängiga i marknadsdomstolen. Vid utgången av 2023 har bolaget inga pågående överklaganden vid Högsta förvaltningsdomstolen. Hansel fick inga beslut av marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen under 2023.

5.4 Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Skriva ut