Utvecklingen av de gemensamma upphandlingarna

I fråga om konkurrensutsättningen för gemensamma upphandlingar var 2023 ett lugnare år. Antalet nya gemensamma upphandlingar som trädde i kraft uppgick till 19 (11 ramavtal, 6 dynamiska upphandlingssystem och 2 småupphandlingar). Det undertecknades 522 avtal med leverantörer och 392 anbudsansökningar för dynamiska upphandlingssystem behandlades. Antalet avtalsändringar var 198.

I slutet av 2023 kunde vi erbjuda kunderna 74 ramavtal och 52 dynamiska upphandlingssystem. Antalet tillgängliga småupphandlingar var 28. Vi hade 1007 avtalsleverantörer och andelen sm-företag utgjorde 59 procent. Avtalsleverantörerna hade mer än 2 500 underleverantörer.

De gemensamma upphandlingarna enligt kategori

Tusen euro 2023 2022 2021 2020 2019
Kategori
Fordons- och logistiktjänster 104 882 80 095 97 471 102520 97113
Sakkunnigtjänster 198 369 151 800 127 634 143 459 135 006
Livsmedel och restaurangtjänster 107 638 94 586 86 308 76 128 25 779
Energi 206 725 212 886 107 122 63 107 82 381
HR- och hälsovårdstjänster 145 180 113 777 90 690 73 435 78 008
ICT-utrustning 146 653 112 903 90 937 89 826 76 275
Inredning och kontorstjänster 108 888 86 375 84 006 60 214 44 944
Datorsalstjänster och utrustning 44 237 34 184 45 361 60 997 60 279
Rese- och mötestjänster 78 550 59 437 20 477 25 313 97 917
Programvara 187 456 167 933 115 136 62 084 53 450
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial 65 847 54 683 52 079 46 323 39 232
Ekonomi- och finansieringstjänster 102 250 73 579 66 398 56 880 52 105
Datakommunikation 59 174 47 754 34 811 25 714 32 156
Säkerhetsteknik och -tjänster 36 820 33 280 33 112 29 969 25 028
Sammanlagt 1 592 670 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673

Kategoriindelningen inom upphandling ändrades i samband med organisationsändringen hösten 2019. Det finns nu 14 kategorier i stället för 17 tidigare. I redovisningen har uppgifterna förts in retroaktivt under de nya kategorierna.

Gemensamma upphandlingar, Top 15

Tusen euro 2023
Återförsäljning av Microsoft-licenser 178 032
IT-konsulttjänster 149 536
El 110 210
Företagshälsovårdstjänster 103 042
Livsmedel och non-food-produkter 96 546
Datorer 92 880
Utrustningsleasing 78 068
Bränsle 60 311
Läroböcker 45 533
Städtjänster 44 496
Personaltjänster 42 020
Bilar 40 252
Kommunikationstjänster 30 828
Bränsleköp på bensinstationer 29 092
Mobila enheter 25 309
Övriga sammanlagt 466 513
Sammanlagt 1 592 670

Stöd för gemensamma upphandlingar

I syfte att göra det enklare att anlita gemensamma upphandlingar utvecklade vi handlingsmodeller för gemensamma upphandlingar och anvisningar för förutredningar och vi ordnade informationsmöten om minitävlingar och webbseminarier för kunderna bland annat om livsmedel, laboratoriematerial, skyddsutrustning, tankning med betaltidskort, laddningsstationer för elbilar, avfallshanteringstjänster, servicetjänster för bilar, resebyråtjänster, kommunikationslösningar och cisternleveranser bränsle. Dessutom ordnande vi ett informationsmöte om anslutandet till gemensamma upphandlingar för kunderna och om anbudsansökan i dynamiska upphandlingssystem för leverantörer.

I november ordnade vi en IC-dag med över 500 deltagare. Under 2023 hjälpte stödenheten för upphandlingar kunder i 120 minikonkurrensutsättningar (2022 127) Kundtillfredsställelsen för stödet inför minikonkurrensutsättningar låg på 4,5/5.

”I slutet av 2023 kunde vi erbjuda kunderna 74 ramavtal och 52 dynamiska upphandlingssystem.”

I början av december publicerade vi i webbtjänsten hansel.fi en ny funktion för avtalsleverantörerna som underlättar uträttandet av ärenden. I fortsättningen lämnas alla avtalsändringar in på en webbblankett, Det är möjligt att följa med förslaget till ändring och läsa beslutsmotiveringarna i hansel.fi. Vi publicerade också ett uppdaterat infopaket för avtalsleverantörer i webbtjänsten.

Nya övervägda öppningar om gemensamma upphandlingar inom social- och hälsovården

I enlighet med vår tillväxtstrategi inledde vi i början av 2023 ett strategiskt projekt om gemensamma upphandlingar inom social. och hälsovårdssektorn. Vi tror att vi i upphandlingarna kommer att kunna erbjuda våra kunder genomslag och ett tydligt och klart tilläggsvärde.

Under året kartlade vi bland annat möjligheterna till gemensam upphandling om boendetjänster. Vi träffade största delen av de potentiella kunderna och fick samtidigt värdefull tilläggsinformation om kundernas behov inför kommande konkurrensutsättningsprojekt. Våren 2023 blev också den gemensamma upphandlingen laboratoriematerial, laboratoriekemikalier och laboratorieutrustning klar. Den här gemensamma upphandlingen kan anlitas i bred utsträckning av olika kunder.

Projektet fortgår 2024 genom att ett konkurrensutsättningsprojekt för gemensam upphandling inom social- och hälsovården genomförs. Vårt mål är att den gemensamma upphandlingen för boendetjänster ska vara tillgänglig för kunderna under 2024.

Leverantörskontroller

Hansel och kunderna har i gemensamma upphandlingar rätt att under avtalsperioden inspektera och genom en tredje oberoende part låta inspektera en produkts eller tjänst kravöverensstämmelse och avtalsöverensstämmelsen i avtalsleverantörens verksamhet.

Hansel utövade sin kontrollrätt två gånger under 2023. För båda inspektionernas del har den fortsatta behandlingen inte ännu slutförts.

Sanktionskontroller

Följderna av kriget i Ukraina för de offentliga upphandlingarna fortsatte och vi genomförde kontroller i anslutning till sanktionerna hos våra avtalsleverantörer. Kontrollomgångarna gällde förordningen om restriktiva åtgärder för personer och artikel 5 k i förordningen om sektorspecifika sanktioner.

Med hjälp av en utomstående inspektör säkerställdes att ansvarspersonerna eller förmånstagare hos Hansels avtalsleverantörer för gemensamma upphandlingar inte upptas i sanktionsförteckningen. Dessutom skickade vi i april en förfrågan till våra avtalsleverantörer i vilken de bland annat försäkrade att det bland deras ägare eller bland förmånstagare eller ansvarspersoner hos underleverantörerna inte finns personer som upptas i sanktionsförteckningen. Avtalsleverantörerna skulle också försäkra att avtalsleverantörer, dess ägare, underleverantörer och huvudsakliga varuleverantörer inte är ryska medborgare eller juridiska personer med säte i Ryssland.

Skriva ut

Intressant för dig

Stöd för användningen av gemensamma upphandlingar

Utveckling av verktyg och aktiviteter, resurser och samarbete samt effektivitet – dessa ord sammanfattar resultaten och, i viss mån, utmaningarna med att stödja gemensam upphandling 2023.

Läs artikeln

Betydelsen av säkerhet och beredskap framhävdes

Artificiell intelligens – ett begrepp som väckt mycket debatt inom säkerhetsbranschen i år.

Läs artikeln

Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

År 2023 uppgick Hansels gemensamma upphandling av varor och tjänster till cirka 1,6 miljarder euro.

Läs artikeln