Betydelsen av säkerhet och beredskap framhävdes

Artificiell intelligens – ett begrepp som väckte mycket diskussion i säkerhetsbranschen under 2023. Hos Hansel liksom i många andra organisationer som tillgodogör sig data har man redan länge utnyttjat olika möjligheter som artificiell intelligens ger, men nytt under 2023 var genombrottet för den generativa artificiella intelligensen och att den artificiella intelligensen blev tillgänglig för alla arbetstagare.

Hansels säkerhetsgrupp inledde under våren en diskussion om utnyttjande av artificiell intelligens, möjliga risker och behov av att ta fram en egna handlingsmodeller för användningen av artificiell intelligens. Den artificiella intelligensen diskuterades på möten, i pausrum, i teams och i workshops om AI. Den gemensamma uppfattningen blev att Hansel vill uppmuntra sina medarbetare att på ett säkert sätt utnyttja lösningar som den artificiella intelligensen erbjuder.

”Hansel vill uppmuntra sina medarbetare att på ett säkert sätt utnyttja lösningar som artificiell intelligens erbjuder.”

Säkerhetsgruppen utarbetade tillsammans med de digitala tjänsterna anvisningar för hur Hansel kan och bör utnyttja artificiell intelligens. Med hjälp av dessa gemensamma spelregler kan vi tryggt införa nya verktyg och handlingsmodeller och med intresse invänta vilka nya möjligheter den här vägen öppnar för oss.

Det allmänt förändrade säkerhetsläget lyfter fram betydelsen av framförhållning och riskbedömning ytterligare. Behovet av att säkerställa att vi även i framtiden är beredda på situationer som förändras snabbt tog fram den övergripande utvecklingen av riskhanteringen som ett av insatsområdena för säkerhetsarbetet. I vår organisation genomförs riskhantering nu på flera nivåer än innan och vi tror att vi genom ett systematiskt riskhanteringsarbete hålls uppdaterade.

 

Beredskap i Hansels verksamhet

Hansel säkrar kontinuiteten av den egna verksamheten vid störningar och ser tillsammans med kunderna till beredskapen i gemensamma upphandlingar.

I upphandlingarna sker beredskapen med framförhållning och utgående från riskbedömningarna. Vi ställer kraven och avtalsvillkoren för konkurrensutsättningar också med tanke på beredskapen så att tjänster och varuleveranser, som baserar sig på gemensamma upphandlingar, under alla omständigheter ska förlöpa så störningsfritt som möjligt. Under avtalsperioden följer vi upp åtgärderna för kontinuitetshanteringen som en del av samarbetet med leverantörerna och hållbarheten.

Under 2023 fullföjde Hansel ett utvecklingsprojekt om beredskap. Det infördes en kriticitetsklassificering och åtgärder som baserar på den för gemensamma upphandlingar. Vi har också vidareutvecklat kontinuitetshanteringen av vår egen verksamhet, särskilt för våra digitala tjänsters del.

Skriva ut

Intressant för dig

Verkställande direktören har ordet

Den nya regeringsperioden förde 2023 också med sig ett nytt regeringsprogram.

Läs artikeln

Vi utvecklade förstudierna för gemensamma upphandlingar

Det genomförs en omfattande förstudie inför varje enskild gemensam upphandling.

Läs artikeln

Compliance-repetitionerna intresserade

Hansels affärsverksamhet baserar sig på lagenlighet, transparens och obundenhet.

Läs artikeln