Risker och riskhantering

Hansels operativa risker hänför sig i synnerhet till konkurrensutsättning och avtalshantering av gemensamma upphandlingar. Hansel minskar riskerna i samband med anbudsförfaranden genom god kunskap om upphandlingslagstiftningen och genom att följa bolagets anbudsförfarande. Bolaget har interna riktlinjer och kvalitetssäkring för anbudsförfaranden. En specifik risk relaterad till Statens Elramavtal avser de statliga elderivaten som är i Hansels namn (not 5.2), även om resultatet av derivaten debiteras kunderna som sådant.

Avtalsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet att genomföra upphandlingen kontrolleras i anbudsskedet. Under den gemensamma upphandlingsfasen kontrollerar Hansel också att de utvalda leverantörerna inte omfattas av sanktioner mot Ryssland. Övervakningen av avtalsleverantörerna fortsätter under hela avtalsperioden. Företaget genomför regelbundet ett projekt med en riskhanteringsexpert för att identifiera de mest betydande riskerna. Riskerna behandlas av styrelsen var sjätte månad.

Skriva ut