Nyckeltal och finansiell ställning

År 2023 uppgick Hansels gemensamma upphandlingskontrakt till 1 593 miljoner euro (1 323 miljoner euro år 2022). Användningen av många kontrakt fortsatte sin starka tillväxt jämfört med föregående år.

Företagets omsättning 2023 var 17,1 miljoner euro (14,3 miljoner euro 2022). Intäkterna bestod av 13,6 miljoner euro (11,0 miljoner euro år 2022) från avgifter för avtalsanvändning, 3,1 miljoner euro (2,8 miljoner euro år 2022) från försäljning av sakkunnigtjänster och 507 tusen euro (520 tusen euro år 2022) från övriga avgifter och intäkter.

Rörelseresultatet uppgick till 1 720 tusen euro (–59 tusen euro 2022). Resultatet för räkenskapsperioden 2023 uppgick till 2 004 tusen euro (–338 tusen euro 2022). I linje med strategin vändes resultatet till vinst 2023. Den tidigare fleråriga förlusten var planerad och berodde främst på 2019 års omstrukturering av företags- och ägoförhållandena där kostnaderna omedelbart överfördes på Hansel i och med personalöverföringen, men intäkterna försenades eftersom det inte var möjligt att öppna bolagets befintliga gemensamma upphandlingsavtal för en ny kundkrets. Bolagets finansiella poster inkluderar förändringar relaterade till investeringar. Hansel har inga skulder till finansiella institutioner. Gränsen på 6 miljoner euro för förvaltningen av elderivat har hittills inte behövts.

Från 2006 till 2017 gick Hansel med vinst medan åren 2018 till 2022 har varit förlustbringande fram till 2023. Hansel är ett icke-vinstdrivande företag enligt sin bolagsordning. Bolaget har en god finansiell ställning.

2023 2022 2021 2020 2019
Gemensam upphandling, t€ 1 592 670 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673
Omsättningen, t€ 17 145 14 260 12 273 11 465 11 148
Rörelseresultat, t€ 1 720 –59 –1 544 –1 756 –838
och dess andel av omsättningen, % 10,0 –0,4 –12,6 –15,3 –7,5
Resultat för räkenskapsperioden, t€ 2 004 –338 –1 252 –1 723 –770
Balansomslutning, t€* 15 756 24 709 26 670 13 009 14 688
Balansomslutning utan effekten av elderivat, t€ 14 192 11 548 11 395
Eget kapital, t€ 8 494 6 490 6 828 8 106 9 829
Soliditet, %** 53,9 26,3 25,6 62,3 66,9
Soliditet utan påverkan av elderivat, t€ 59,9 56,2 59,9
Personal vid räkenskapsårets slut (aktiv arbetsinsats), årsverken 126 121 116 112 113
*Balansomslutningen inkluderar poster relaterade till derivathandeln med elavtalet, vilka är genomgångsposter för företaget.
**Elderivatens påverkan på soliditeten var betydande under 2022 och 2021.
Skriva ut