Resultaträkning

1.1.–31.12.2023 1.1.–31.12.2022
Omsättning 17 145 021,86 14 259 784,98
Övriga rörelseintäkter 2 167 042,59 1 924 699,00
Kostnader för personal
Löner och arvoden 9 819 346,85 9 175 085,74
Personalbikostnader
Pensionskostnader 1 788 824,31 1 649 953,07
Övriga personalbikostnader 360 904,49 317 074,33
Personalkostnader sammanlagt 11 969 075,65 11 142 113,14
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan 29 934,71 43 028,52
Övriga rörelsekostnader 5 593 190,87 5 057 946,78
Rörelsevinst (-förlust) 1 719 863,22 –58 604,46
Finansiella intäkter och utgifter
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
Från andra 348 656,35 175 158,39
Räntekostnader och andra finansiella kostnader
Till andra –64 286,32 –454 246,94
Finansiella intäkter och kostnader totalt 284 370,03 –279 088,55
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 2 004 233,25 –337 693,01
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens skatter 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 2 004 233,25 –337 693,01

 

Styrelsens förslag till behandling av resultatet för räkenskapsåret

Periodens resultat visar en vinst på 2 004 233,25 euro Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att räkenskapsårets vinst redovisas i eget kapital i resultaträkningen för föregående räkenskapsår.

Skriva ut