Balansräkning

AKTIVA 31.12.2023 31.12.2022
Bestående aktiva
Immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter 2 885,64 5 836,87
2 885,64 5 836,87
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 84 567,48 102 808,59
84 567,48 102 808,59
Bestående aktiva totalt 87 453,12 108 645,46
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 366 710,06 3 300 217,84
Övriga fordringar 5 609,79 5 746,94
Resultatregleringar 1 712 923,77 13 388 461,20
5 085 243,62 16 694 425,98
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 2 880 632,21 2 749 495,90
2 880 632,21 2 749 495,90
Kassa och bank 7 702 632,19 5 156 237,97
Rörliga aktiva totalt 15 668 508,02 24 600 159,85
SUMMA AKTIVA 15 755 961,14 24 708 805,31
PASSIVA 31.12.2023 31.12.2022
Eget kapital
Aktiekapital 5 000 000,00 5 000 000,00
Fritt kapital
Fri kapitalreserv 2 968 128,27 2 968 128,27
Resultat av tidigare räkenskapsperioder –1 478 282,58 –1 140 589,57
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 2 004 233,25 –337 693,01
Eget kapital totalt 8 494 078,94 6 489 845,69
Avsättningar
Övriga avsättningar 701 685,00 598 032,00
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott 0,00 42 052,66
Leverantörsskulder 1 430 929,53 3 508 272,35
Övriga skulder 986 200,03 1 136 518,39
Resultatregleringar 4 143 067,64 12 934 084,22
6 560 197,20 17 620 927,62
Främmande kapital totalt 6 560 197,20 17 620 927,62
SUMMA PASSIVA 15 755 961,14 24 708 805,31
Skriva ut