Personal och organisation

Den 31 december 2023 hade Hansel totalt 132 (128 per den 31 december 2022, 124 per den 31 december 2021). Det genomsnittliga antalet anställda under 2023 var 123 årsverken (119 årsverken under 2022, 116 årsverken under 2021). I slutet av 2023 utgjorde andelen kvinnor 58 procent av arbetskraften och 67 procent av företagets ledningsgrupp. Medelåldern för de anställda var 44 år. I slutet av räkenskapsåret var 99 procent av anställningsförhållandena ordinarie (99 procent under 2022, 99 procent under 2021).

Hansels medarbetare är högutbildade: Två procent av medarbetarna har en doktorsexamen, 57 procent har en högre universitetsexamen och tio procent har en högre yrkeshögskoleexamen. Fyra procent har en kandidatexamen och 18 procent har en yrkeshögskoleexamen. Sju procent har en avslutad gymnasieutbildning och tre procent saknar yrkesutbildning. All fast anställd personal omfattas av resultatpremiesystemet. I fråga om resultatpremier följer Hansel regeringens ägarpolitiska ställningstagande ”Välstånd genom ansvarsfullt ägande” (8.4.2020).

Under 2023 anställde företaget 18 nya medarbetare, inklusive en tidsbundet anställd. Under upphörde 13 personers anställningsförhållande, av dessa var 12 uppsägningar och ett anställningsförhållande hävdes under prövotiden. Vi genomför avgångsintervjuer med de uppsagda för att få feedback.

Medarbetarnas välbefinnande och arbetsförmåga utvärderas regelbundet. Det genomsnittliga resultatet för 2023 års undersökning om arbetsgemenskapen var 3,98 på en skala från 1 till 5 (3,86 år 2022). Styrelsen beslutade att nästa mätning genomförs 2025. Hansel uppmuntrar sina anställda att utveckla sin kompetens, och under 2023 deltog Hansels anställda i genomsnitt i två utbildningsdagar. För cheferna anordnas regelbundna utbildningar och samtal om chefsarbetet.

Styrelse och revisorer

Vid Hansel Oy:s ordinarie bolagsstämma den 17 april 2023 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • vicehäradshövding Antti Neimala, ordförande
  • vice verkställande direktör Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund rf, vice ordförande
  • generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet, ledamot
  • head of procurement, Antti Laakso, Aalto-universitet, ledamot
  • stadsdirektör Johanna Luukkonen, Hyvinge stad, ledamot

I styrelsemötena deltar en av personal vald representant, kategorichef Minna Isoherranen, som har rätt att yttra sig och delta i mötena, men som inte är styrelseledamot. Styrelsen sammanträdde åtta gånger under 2023. Bolagets revisor är KPMG Oy Ab. Huvudansvarig revisor är CGR, OFGR Mikko Luoma som är utsedd av KPMG. Hansels verkställande direktör är vice häradshövding Anssi Pihkala.

Skriva ut