Företagets tjänster

Gemensam upphandling

I slutet av 2023 hade Hansel 74 ramavtal, 52 dynamiska upphandlingssystem och 28 småupphandlingstjänster (i slutet av 2022, 73 ramavtal, 47 dynamiska upphandlingssystem och 26 småupphandlingstjänster). I slutet av året fanns det 1 007 kontrakterade leverantörer (981 i slutet av 2022).

Hansels största gemensamma upphandling år 2023 var Microsofts tjänster för distribution av licenser med totala upphandlingar för 178 miljoner euro (159 miljoner euro år 2022). Den näst största var IT-konsulttjänster med 150 miljoner euro (106 miljoner euro 2022) och den tredje största var Elektricitet med ett värde på 110 miljoner euro (102 miljoner euro 2022).

De största statliga kunderna i euro var Försvarsmakten, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Senatskoncernen. De största kommunala kunderna var Istekki Oy, DigiHelsinki Oy och Vanda stad. Av kunderna inom den högre utbildningen var det Aalto-universitetet, Tammerfors universitetssamfund och Helsingfors universitet som mest utnyttjade företagets avtal. Av välfärdsområdena anlitande välfärdsområdena i Mellersta Finland, Norra Österbotten och Lappland gemensam upphandling mest.

Statens elupphandling är centraliserad genom ett ramavtal med Hansel och innebär att elpriset säkras med råvaruderivat i enlighet med statens elsäkringsstrategi. Hansel ansvarar för förvaltningen av portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. Derivathandeln är en genomgångspost för Hansel, det vill säga att alla relaterade kostnader och intäkter överförs till kunderna i Hansels portfölj (se not 5.2 för ytterligare information).

Konkurrensutsatta upphandlingstjänster

Försäljningen av anbudstjänster under 2023 uppgick till 2,6 miljoner euro (2,4 miljoner euro under 2022). Antalet anbudsprojekt som skulle faktureras under 2023 var 205 (204 under 2022). Utarbetandet av kundspecifika anbud av den största storleken sprids vanligtvis över flera år. Den genomsnittliga kundnöjdheten per projekt för upphandlingstjänster i 2023 års undersökningar var 4,66 (året innan 4,70).

Anbudstjänster erbjöds särskilt för digitaliseringsprojekt, olika upphandlingar av utrustning och upphandling av tjänster inom olika sektorer. Under 2023 fastställde 65 upphandlingsprojekt effektmål tillsammans med kunderna och 45 projekt var föremål för en slutlig konsekvensbedömning. De mål som satts upp för effektiviteten i ett anbudsprojekt är vanligtvis relaterade till kvalitetsförbättring.

Utvecklingstjänster för upphandling

Faktureringen för utvecklingstjänster inom upphandling uppgick till 517 tusen euro (397 tusen euro 2022). Utvecklingsuppdragen var ofta relaterade till upphandlingshantering och organisation, analys av nyckeltal och aktuell situation, planering, avtalshantering, leverantörssamarbete och hållbarhet. Kundnöjdheten med upphandlingsverksamhetens utvecklingstjänster var 4,60 (året innan 4,55).

Enheten deltog med en betydande arbetsinsats i KEINO-nätverket för hållbar och innovativ offentlig upphandling. År 2023 redovisades totalt 247 tusen euro (281 tusen euro år 2022) av relaterade intäkter i Hansels övriga rörelseintäkter.

Skriva ut