Översikt över händelserna 2023

Under 2023 inleddes implementeringen av tillväxtstrategin som baserar på kundmervärde. Hansels vision är att vara kundens primära upphandlingspartner och missionen är att öka produktiviteten genom upphandling som påverkar den finska offentliga sektorn. Hansel arbetar etiskt och effektivt och erbjuder sina kunder en utmärkt serviceupplevelse. Hållbarheten kommer att fortsätta vara vår styrka och det är något som Hansel ständigt arbetar för att förbättra. Företagets medarbetare är de bästa inom offentlig upphandling och de värdesätter sitt arbete och varandra. Hansels arbetskultur uppmuntrar till kontinuerligt lärande, gemenskap och god anda.

Den förändrade geopolitiska situationen och pandemin ökade betydelsen av beredskapsfrågor och under 2023 genomförde bolaget ett utvecklingsprojekt för beredskap. För gemensam upphandling infördes en klassificering av hur kritisk upphandlingen är och åtgärder baserade på den. Hansel säkerställer också kontinuiteten i sin egen verksamhet i händelse av störningar och tar hand om beredskapsfrågor för gemensam upphandling i samarbete med kunder och avtalsleverantörer.

Inflationen började lätta mot slutet av året. Det fanns endast ett fåtal förslag till prisökningar baserade på exceptionella omständigheter från kontrakterade leverantörer. Prisökningar kommer endast att accepteras enligt prövning och på avtalsenlig basis. Leverantörer måste kunna motivera en prisökning genom att tillhandahålla bevis för en kostnadsökning.

Under 2023 deltog nästan 2 600 kunder och leverantörer i våra olika evenemang. Hansel deltog i 62 olika evenemang av vilka åtta var webbseminarier, 48 informationsmöten om gemensam upphandling och sex evenemang där Hansel hade en monter. Webbseminarier ordnades för både kunder och avtalsleverantörer om bland annat gemensam upphandling och tillhörande minitävlingar, ICT och Hansels webbtjänst. Kundforumet sammanträdde tre gånger och behandlade bland annat upphandlingslagstiftning, analysering av inköpsfakturor och de upphandlingsrelaterade posterna i regeringsprogrammet.

Hansels kund- och leverantörstillfredsställelse följs upp regelbundet. Undersökningarna för 2023 genomfördes i januari 2024. Det genomsnittliga betyget på en skala från 1 till 5 i undersökningen av kundtillfredsställelsen var 4,19 (året innan 4,15) och 4,06 (året innan 4,01) i undersökningen av leverantörstillfredsställelsen. Enheten för stöd för gemensam upphandling tillhandahåller tjänster i samband med 50 gemensamma upphandlingar där kunden väljer leverantör genom en minitävling. Kundnöjdheten för denna enhet i fråga om uppdrag var 4,53 under 2023 (4,61 under 2022).

Statsminister Petteri Orpos regeringsprogram, som publicerades sommaren 2023, innehåller ett flertal ändringar av lagen om offentlig upphandling vars beredning inleds våren 2024. Om ändringarna genomförs kommer de också att påverka Hansels anbudsförfaranden och öka den administrativa bördan. Å andra sidan välkomnar regeringsprogrammet idén om gemensamma upphandlingsenheter. Regeringsprogrammet innehåller också noteringar om beredskap som också påverkar Hansels verksamhet.

Regeringens proposition med förslag till ändring av upphandlingslagen (RP 102/2023 rd) överlämnades till riksdagen i december 2023. De föreslagna ändringarna gäller bland annat skyldigheten att underrätta om avtal och förlängningen av tidsfristerna för Konkurrensverkets övervakningsförfarande. Det aktuella lagförslaget kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på Hansels verksamhet. Den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen för uppdatering av offentlighetslagen publicerade sitt betänkande i december 2023. I betänkandet föreslås att bestämmelserna om allmänhetens tillgång till information utvidgas till att omfatta offentligt ägda företag och att vissa bestämmelser ändras. Till följd av ändringarna skulle upphandlande enheter i bolagsform omfattas av liknande regler som Hansel i fråga om allmänhetens tillgång till information. Utvidgningen av beredskapsåtgärderna förbereds av justitieministeriet. Ändringen av beredskapslagen, om den genomförs, skulle också ha en inverkan på Hansel.

I oktober 2023 inleddes tillämpningen av förordning (EU) 2022/2560 om utländskt bistånd som snedvrider den inre marknaden. Enligt förordningen ska anbudsgivare vid upphandlingar av betydande värde redovisa allt ekonomiskt stöd från tredje land och därefter ska kommissionen ska undersöka om stödet är förenligt med den inre marknaden och kan vägra att tilldela avtalet. I december 2023 trädde förordningen om tvångsåtgärder (EU) 2023/2675 i kraft, vilket gör det möjligt för kommissionen att undersöka tvångsåtgärder från tredjeländer och införa skyldigheter på upphandlingsområdet genom en genomförandeförordning, såsom att kräva att upphandlande enheter utesluter anbud från tredjeländer med tvångsåtgärder eller att justera poängen för anbud från dessa länder vid jämförelsen av anbud. Sommaren 2023 trädde EU:s batteriförordning (EU) 2023/1542 i kraft som innebär att upphandlande enheter måste ta hänsyn till miljöpåverkan under batteriernas livscykel. Det finns också ett antal andra lagstiftningsförslag som är under behandling i EU och som specifikt påverkar hållbarhetsaspekterna av offentlig upphandling, såsom direktivet om företagens ansvar (COM (2022) 71 final), energieffektivitetsdirektivet (COM (2021) 802 final), NetZeroIndustryAct (COM (2023) 161 final) och förordningen om koldioxidstandarder för tunga fordon (COM (2023) 88).

Hansel är medlem i gruppen för samordning av gemensamma upphandlingar som inrättats av finansministeriet, både som medlem och i sekretariatet. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.1.2023–31.12.2024. Under året deltog Hansel även i andra projekt, såsom finansministeriets och Kommunförbundets gemensamma operativa program Verkningsfull offentlig upphandling och det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO), som finansieras av arbets- och näringsministeriet.

Hansel fortsatte att utveckla Hilma, en kanal för meddelanden om offentlig upphandling på uppdrag av finansministeriet. Projektet finansieras av finansministeriet och faktureringen relaterad till projektet i övriga rörelseintäkter uppgick till 1 692 tusen euro under 2023 (1 437 tusen euro under 2022). Dessutom genomförde företaget flera andra utvecklingsprojekt, till exempel utvecklingen av en webbplats och ett ERP-system (XRM), uppbyggnad av funktioner för minihandel och förnyelse av fordonstjänsten. Inom ansvarsområdet för hållbarhet slutfördes den första hållbarhetsrevisionen av städtjänster som utfördes av en tredje part. Processen för ansvarsanalys för gemensam upphandling flyttades till ERP-systemet, vilket kommer att möjliggöra bättre rapportering till kunderna.

Vid utgången av 2023 hade Hansel två överklaganden anhängiga i marknadsdomstolen. Vid utgången av 2023 har bolaget inga pågående överklaganden vid Högsta förvaltningsdomstolen. Hansel fick inga beslut av marknadsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen under 2023.

Hansel övervakar den offentliga upphandlingen i Europeiska unionen. Hansel är en del av den europeiska gruppen av centrala inköpsenheter (CPU) i de viktigaste europeiska länderna. Förutom Hansel omfattar denna grupp ett stort antal europeiska inköpscentraler, såsom danska SKI, svenska Kammarkollegiet och Adda, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.

Hansels compliance-funktion ansvarar för att de etiska riktlinjerna och affärsprinciperna samt de etiska riktlinjerna är uppdaterade, stöder personalen i etiska frågor, ordnar utbildning och hanterar eventuella anmälningar om missförhållanden (whistleblowing). Funktionen rapporterar årligen till bolagets styrelse.

Hållbar utveckling, miljöfaktorer och grå ekonomi

Hållbarhet, beredskap och kampen mot grå ekonomi har blivit allt viktigare frågor inom offentlig upphandling. Hansel följer principerna för hållbarhet i sin verksamhet i enlighet med regeringens riktlinjer. Hållbarhetsredovisningen är en etablerad del av bolagets årsredovisning och redovisar de åtgärder som vidtagits inom hållbarhetsområdet. Som en del av hållbarhetsarbetet ägnas särskild uppmärksamhet åt verksamhetens konkurrenspåverkan och marknadernas funktionssätt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte skett några väsentliga förändringar i verksamheten sedan räkenskapsårets slut.

Utsikter och mål för 2024

Företaget kommer att fortsätta att genomföra sin tillväxtstrategi i linje med handlingsplanen. Målet för strategiperioden är att uppnå en betydande tillväxt inom gemensam upphandling.

Skriva ut