Våra intressenter

Intressentanalys av viktiga intressenter som vi regelbundet samarbetar med

Intressentgrupp Förväntningar och behov för Hansel Inverkan på Hansels affärsverksamhet Samarbetsmetoder och operativ strategi Ansvarig
Kundrelationer
Upphandlande enheter Upphandlingar som är ekonomiska och av hög kvalitet när det gäller avtalsvillkor och priser. Stöd för anbudsförfaranden för både ramavtal och egen upphandling. Minimering av risker i samband med köp och upphandling. Underlättad upphandling för den egna organisationen, ökat behov av stöd för utveckling av upphandling. Mycket stor Aktiviteterna baseras på en årlig kundrelationsplan som anger prioriteringarna och de viktigaste åtgärderna för att utveckla relationen. Kundtjänstteam
Kundforum Möjligheter att påverka Hansels verksamhet Betydande Regelbundna möten Verkställande direktör, kunddirektör
Kundnätverk för kategorier Möjligheter att påverka Hansels verksamhet Betydande Regelbundna möten Kategorichef
Statliga tjänsteleverantörer
Forum för samarbete mellan statliga tjänsteleverantörer Synergier med andra verksamheter Ömsesidigt utbyte av erfarenheter inom olika områden Ledningsforum, kommunikation och marknadsföringssamarbete Kunddirektör
Senaatti-fastigheter Stöd genom effektiv upphandling och utveckling av upphandling Samarbetet har blivit djupare och mer systematiskt Nära och regelbundet samarbete, utvecklingstjänster Utvecklingschef för samarbete, kundteam
Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik Stöd genom effektiv upphandling och utveckling av upphandling Stor genomslagskraft, viktigt att upprätthålla intresset, viktig partner inom IT-området Expert- och samarbetstjänster i enlighet med regeringens upphandlingsstrategi: Hansels expertis inom anbudsförfaranden, Valtors konceptualisering av ICT-tjänster Kundteam, kategorihantering, ICT-team
HAUS Utvecklingscenter Oy Samarbete kring utbildning för Hansels kunder. Hansel-medarbetare som utbildare i upphandling. Utveckling av upphandlingsverksamheten Planering av utbildning Chefer
Statskontoret Stöd via effektiv upphandling och utveckling av upphandling Ökad påverkan. En viktig bidragande faktor till utvecklingen av förvaltningen av finansiella resurser och personalresurser hos staten. Samarbetsprojekt Ekonomidirektör, kategorichef
Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Palkeet Stöd för företag genom effektiv upphandling och utveckling av upphandling Pågående samarbete Samarbetsprojekt, Handi-system, statsförvaltningens AI-nätverk, Hilmas tekniska stöd Ekonomidirektör, kategorichef
Relationer med leverantörer
Avtalsleverantörer Effektiv handel med organisationer inom den offentliga sektorn. Yrkeskunnig upphandling och icke-diskriminerande och lika behandling. Möjligheter till ytterligare försäljning. En mycket betydande inverkan som leverantör av kvalitets- och ansvarsfulla produkter. Utarbetande av en handlingsplan, samordning av leverantörssamarbetet Kategorihantering
Övriga leverantörer Önskan om mer försäljning. Lika och icke-diskriminerande behandling och verifiering av detta. Låg påverkan Kommunikation om urvalskriterier, marknadsföring av konkurrensutsättningar Kategorihantering, kundteam
Arbetstagarrelationer och styrning
Anställda Bra arbetsgivare, balans mellan arbete och privatliv Mycket stor Pågående åtgärder för att främja välbefinnande på arbetsplatsen Verkställande direktör
Hansel Oy:s styrelse Ett välskött och framgångsrikt företag Stor Styrelsesamarbete enligt aktiebolagslagen Verkställande direktör, personalrepresentant
Hansels högre tjänstemän (Hyry) Effektivt samarbete mellan anställda och arbetsgivare Mycket stor Regelbundna möten Verkställande direktör
De högre tjänstemännen YTN rf Aktiv tolk och utvecklare av arbetstagarsidan i kollektivavtal Låg påverkan och lågt intresse Förtroendemannens medverkan i utbildningar och aktiv kommunikation med förtroendemannen Förtroendeperson, personalchef
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Aktiv tolk och utvecklare av arbetsgivarsidan i kollektivavtal Låg påverkan och lågt intresse Uppföljning av situationen och kontakt vid behov Verkställande direktör
Ägarstyrning och lagstiftning
Finansministeriet/ägare Ett välskött, ansvarsfullt och innovativt företag som producerar besparingar inom offentlig upphandling Stor Samarbetsprojekt, t.ex. styrgruppen för informationssäkerhet VAHTI, aktiv presentation av synpunkter på förbättrings- och besparingsmöjligheter inom upphandling Verkställande direktör, chef för digitala tjänster
Kommunförbundet/ägare Ett välskött, ansvarsfullt och innovativt företag som producerar besparingar inom offentlig upphandling Stor Samarbetsprojekt, aktiv interaktion Verkställande direktör
Finansministeriets statsförvaltningens utvecklingsavdelning, koncern – politik-enhet Ledning och medverkan i samarbetsprojekt, en upphandlingsexperts synpunkter Mycket stor Samarbetsprojekt, t.ex. Hilma, ändringar i Hansel-lagen Verkställande direktör, juridisk direktör, direktör för digitala tjänster
Arbets- och näringsministeriet Tillförande av praktiskt upphandlingsperspektiv till lagstiftningsprojekt Mycket stor Medverkan i arbetsgrupper, diskussions- och informationsmöten Verkställande direktör, juridisk direktör
Näringslivet, organisationer och ansvar
Branschorganisationer Dialog för att utveckla gemensam upphandling Måttlig Upprätthållande av samarbete (regelbundna möten, representation i anbudsförfaranden) Kategorihantering
Medborgarorganisationer Erfarenheter och praktiska exempel relaterade till den egna branschen Växande betydelse eftersom ansvarsskyldighet blir allt viktigare Samarbetsprojekt Hållbarhetsgrupp
Finlands Näringsliv EK Dialog och medvetandehöjande åtgärder om offentlig upphandling Måttlig Upprätthållande av samarbete, möten vid behov Verkställande direktör, juridisk direktör
Finlands Företagare Vill särskilt främja de små och medelstora företagens roll i Hansels anbudsförfaranden Måttlig Närmare samarbete Verkställande direktör, kategorichef, juridisk direktör
Miljöministeriet En föregångare inom hållbar upphandling Stor inverkan, varierande intresse (lagstiftning, EU) Fortsatt samarbete Hållbarhetsgrupp
Finlands Miljöcentral SYKE Partner och expert inom upphandling; kundrelation Måttlig Fortsatt samarbete Hållbarhetsgrupp
Motiva Informationsutbyte i syfte att främja hållbar upphandling Måttlig Fortsatt samarbete Hållbarhetsgrupp
Finn­watch En partner och expert på hållbarhetsfrågor som delar med sig av information för att främja hållbar upphandling Måttlig Fortsatt samarbete Kategorihantering, hållbarhetsgrupp
WWF En partner och expert på hållbarhetsfrågor som delar med sig av information för att främja hållbar upphandling Måttlig betydelse Fortsatt samarbete Hållbarhetsgrupp
LOGY Nätverk av upphandlingsaktörer, främjande av offentlig upphandling Måttlig betydelse Team för offentlig upphandling och hållbarhet, styrelseledamot Kategorichef, enhetschef, tjänster för utveckling av upphandling, hållbarhetsgrupp
Open Knowledge Finland En samarbetspartner och expert på att främja öppna data Måttlig betydelse Samarbete vid behov, t.ex. tjänsten Tutkihankintoja.fi och tillgång till öppna data för upphandlingsinformation Ekonomidirektör, direktör för digital verksamhet
FIBS ry Hållbarhetsnätverk, informationsutbyte Måttlig betydelse Fortsatt samarbete, styrelseledamot Hållbarhetsgrupp, ekonomidirektör
Aktörer i kommuner och välfärdsområden
KL-Kunta­­hankinnat Oy En viktig partner i företaget och ägarstrukturen enligt aktieägaravtalet Betydande Fortsatt samarbete enligt avtal Verkställande direktör
Regionala enheter för gemensam upphandling Regelbunden kontakt och gemensam intressebevakning Växande betydelse Fortsatt samarbete Verkställande direktör
Rådgivning och anvisningar om offentlig upphandling Regelbunden kontakt och informationsdelning Betydande Fortsatt samarbete, Hilmas stöd för offentlig upphandling Juridisk direktör
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Regelbunden kontakt och intressebevakning Växande betydelse Närmare samarbete Kunddirektör
Andra intressenter
Verkningsfull offentlig upphandling Genomförande av den nationella upphandlingsstrategin för Hansel-tjänster Betydande Regelbundna möten och arbete i styrgruppen och temagrupperna Verkställande direktör, ansvarspersoner för temagrupper
Upphandlande enheter i andra EU-länder Närmare samarbete och bästa praxis, idéer för utveckling Betydande Fortsatt samarbete, Nordic Network on Sustainable Supply Chain Verkställande direktör, hållbarhetsgrupp
Europeiska kommissionen Utveckling av offentliga upphandlingar Växande betydelse Arbetsgrupper, t.ex. eCertis och EXEP Verkställande direktör
OECD Utveckling av offentliga upphandlingar Måttlig Medverkan i nätverk Verkställande direktör
Konkurrens- och konsumentverket (KKV) Offentlig upphandling och tillämpning av konkurrenslagstiftningen samt samarbete i konkurrensrättsliga frågor Växande betydelse Regelbundna möten Juridisk direktör
Massmedier Tillgång till information om offentlig upphandling Måttlig Aktiv tjänst: tillhandahålla artiklar och material Verkställande direktör, kommunikationschef
Enheten deltog med en betydande arbetsinsats i KEINO-nätverket för hållbar och innovativ offentlig upphandling. En viktig aktör i nätverket Betydande Regelbundna möten Verkställande direktör
Samordningsgrupp för statliga gemensamma upphandlingar Utveckling av innehåll i gemensamma upphandlingar Betydande Regelbundna möten Kategorichef
Finansministeriets samordningsgrupp för informationsförvaltning, HITKO Informationsutbyte, samarbete Måttlig Regelbundna möten Direktör för digital verksamhet
Samarbetsnätverk för säkerhetsmyndigheter Säkerställande av säkerhetsmyndigheternas behov av Hansels tjänster Betydande Regelbundna möten Kundrelationsteam
Upphandlingsnätverk för universitetssjukhus med särskilda ansvarsområden Regelbunden kontakt, informationsutbyte och intressebevakning Måttlig Regelbundna möten Kunddirektör
Skriva ut