Hållbarhetsledning

”Hållbarhet är vår styrka” är ett av huvudtemana i vår tillväxtstrategi och har varit det under lång tid i tidigare strategier. I själva verket når Hansels hållbarhetsarbete fullvuxen ålder 2024, eftersom det kan anses ha börjat 2006 då miljöfrågor började beaktades i gemensamma upphandlingar. Vi betraktar hållbarheten ur ett brett perspektiv och den är en fast del av konkurrensutsättningen, arbetet under avtalsperioden och rapporteringen. Hansels styrelse får en lägesrapport om hållbarheten vid varje styrelsemöte som en del av VD:s genomgång.

Kärngruppen inom hållbarhetsarbetet är en hållbarhetsgrupp bestående av åtta personer med VD som gruppens ordförande. Han ansvarar för hållbarheten i ledningsgruppen. Hållbarhetsteamet har till uppgift att utveckla processer som rör hållbarhet, övervaka utvecklingen av lagstiftning på detta område och tillhandahålla utbildning och information om hållbarhet. Under 2023 sammanträdde hållbarhetsgruppen varannan vecka och ordnade två utvecklingseftermiddagar.

Hållbarhetsgruppen samarbetar aktivt med intressenter både nationellt och internationellt. Hösten 2023 valdes Hansels ekonomiedirektör Kirsi Koivusaari in styrelsen för FIBS rf som är det största hållbarhetsnätverket i Norden.

Information om hållbarhetskraven för gemensam upphandling infördes i systemet

Hållbarhetsanalysprocessen, som infördes hos Hansel 2019, migrerades 2023 från Excel till en systembaserad process. I processen går konkurrensutsättningsteamet systematiskt igenom alla aspekter av hållbarhet och överväger vilka kriterier Hansel kan kräva för att till exempel minska den negativa påverkan av till exempel miljöaspekter och öka de positiva effekterna. På grundval av denna analys beviljar två medlemmar av hållbarhetsteamet den gemensamma upphandlingen hållbarhetsmärken om kriterierna är uppfyllda.

”Konkurrens­utsättningsteamet går systematiskt igenom alla aspekter av hållbarhet och överväger vilka kriterier Hansel kan kräva.”

Under 2023 överfördes äldre hållbarhetsanalysdata till systemet som ett separat projekt, vilket möjliggjorde bättre rapportering till kunderna som rapporterade uppgifterna vidare i sina egna organisationer.

Övervakningsmodell för gemensamma upphandlingar under avtalsperioden

Övervakningen av hållbarhetskraven är en viktig del av övervakningen av avtalen. Den förnyade förstudien till de gemensamma upphandlingen 2023 kommer att omfatta riskanalys, segmentering och hållbarhetsanalys och en klassificering av upphandlingen ur ett beredskaps-, dataskydds- och datasäkerhetsperspektiv. Under avtalsperioden kommer fokus att ligga på att övervaka kraven i enlighet med avtalsvillkoren. Risknivån och kraven i upphandlingen varierar och därför varierar också den kontrollmekanism som väljs beroende på föremålet för upphandlingen. I sin enklaste form kan det innebära dialog och en eventuell självutvärdering av den kontrakterade leverantören och en granskning av dokumentation, och i sin tyngsta form kan det innebära en tredje, oberoende hållbarhetsrevision av en tredje part.

Hos Hansel ansvarar i huvudsak kategoricheferna för uppföljningen under avtalsperioden som en del av leverantörssamarbetet (uppföljning), men vissa delar av den löpande uppföljningen utförs centralt av ekonomienheten, som också anlitar externa tjänsteleverantörer automatiserade tjänster. Hållbarhetsteamet stöder kategoriledningen vid behov, särskilt när man anser att det är dags för en hållbarhetsrevision. Stödet från ekonomienheten är ofta relaterat till ekonomiska bakgrundskontroller av leverantörer eller oklarheter i avtalsleverantörernas rapportering. Hansel följer upp sanktionerna mot Ryssland 1–2 gånger per år.

Tredjepartsrevisioner av efterlevnaden av avtalskrav, andra än de som rör hållbarhetskraven, utförs också tidvis. Vi använder vårt eget dynamiska upphandlingssystem för internrevision för dessa.

CSRD ändrar rapporteringen från och med 2024

Direktivet om hållbarhetsrapportering kommer också att förändra hållbarhetsrapporteringen hos Hansel. Avsikten är att vi under 2024 gör oss förtrogna med innehållet i CSRD och att rapporteringen 2025 om 2024 ska baseras på de nya europeiska standarderna (ESRS) istället för den tidigare GRI. Den nya lagstiftningen är i sig inte bindande för Hansel till följd av bolagets storlek men vi vill gå i bräschen när förändringen sker i Finland. Många av Hansels avtalsleverantörer kommer att vara förpliktad att övergå till rapportering enligt ESRS genast från och med 2024.

Hållbarhetskoder per kategori

Kategori Gemensamma upphandlingar 2023, M€ Miljömärkning, M€ Märkning för social hållbarhet, M€ Märkning för ekonomisk hållbarhet, M€ Miljömärkning, % Märkning för social hållbarhet, % Märkning för ekonomisk hållbarhet, %
Energi 206,7 167,4 6,4 206,7 81 3 100
Experttjänster 198,4 0,4 0,0 198,0 0 0 100
Programvara 187,5 2,2 0,0 187,5 1 0 100
ICT-utrustning 146,7 138,8 136,1 146,6 95 93 100
HR- och hälsovårdstjänster 145,2 0,1 0,6 145,2 0 0 100
Möbler och kontorstjänster 108,9 103,1 32,1 108,3 95 29 99
Livsmedels- och restaurangtjänster 107,6 107,6 101,1 107,6 100 94 100
Fordons- och logistiktjänster 104,9 92,9 46,7 104,9 89 45 100
Ekonomi- och finansieringstjänster 102,3 78,1 0,0 102,3 76 0 100
Rese- och mötestjänster 78,6 51,7 65,6 78,6 66 84 100
Renhållningstjänster och material 65,8 65,8 17,3 65,8 100 26 100
Datakommunikation 59,2 1,1 2,1 59,2 2 4 100
Datorsalstjänster och utrustning 44,2 1,9 0,0 44,2 4 0 100
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster 36,8 32,1 0,0 36,8 87 0 100
Sammanlagt 1 592,7 843,3 407,9 1 591,7 53 26 100

 

Hansels håll­barhets­rapportering

Resultaten av verk­samheten i anslutning till håll­barhets­arbetet presenteras i en håll­barhets­redovisning som årligen ges ut på finska, svenska och engelska som en del av års­berättelsen. Vad gäller håll­barhets­redovisningen redovisas i berättelsen nyckel­uppgifter samt intressanta händelser och resultaten i fråga om hållbarhet för år 2023. Håll­barhets­redovisningen om 2022 publicerades 17.4.2023. Den bygger på den internationella redovisnings­modellen GRI Standards. Standarderna anges enligt versionen från 2021.

I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per väsent­lighets­tema, anger vilken GRI Standard som tillämpats och hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten. Om uppgift saknas, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen. En del av upp­gifterna ingår i bok­slutet.

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Hela hållbarhetsgruppen deltog i planeringen av rapporten och den godkänns av lednings­gruppen. Redovisningen lämnas också styrelsen för kännedom.

Bilder: Mika Pakarinen, Lasse Lecklin, Akifoto, Tina Lindroos och Hansel kommunikation. Personerna på fotografierna i års­berättelsen är Hansels experter och kunder som inter­vjuats.

Närmare information:
Johanna Kaalikoski
kommunikations­chef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn. 029 444 4289

Hansels hållbarhets­redovisning finns på finska på vuosikertomus2023.hansel.fi (på svenska på arsberattelse2023.hansel.fi och på engelska på annualreport2023.hansel.fi). Håll­barhets­redovisningen publiceras för elfte gången endast som webb­version och den har verifierats av revisions­samfundet KPMG Oy Ab.

Skriva ut

Intressant för dig

Aktivt internationellt samarbete om hållbarhet

De nordiska upphandlings­enheternas samarbete kring hållbarhet är igen effektivt efter en liten nedgång orsakad av korona­epidemin.

Läs artikeln

Vi genomförde ett pilotprojekt om beräkningen av kolhandavtrycket

Koldioxidhand­avtrycket beskriver den minskning av koldioxid­avtrycket för en produkt eller tjänst som kan uppnås av användaren av produkten eller tjänsten.

Läs artikeln

Utsläppen från gemensamma upphandlingar beräknades

Under 2023 köptes varor och tjänster för cirka 1,6 miljarder euro via Hansels gemen­samma upphandlingar.

Läs artikeln