Verksamheten i enheten för gemensam upphandling

Hansels tillväxtstrategiperiod har fått en utmärkt start. 2023 var ett exceptionellt bra år när det gäller resultat. Användningen av gemensamma upphandlingsavtal ökade till ett nytt rekord på 1,6 miljarder euro och andra viktiga resultatmål överträffades också klart. I enlighet med strategin eftersträvas tillväxt särskilt inom kommuner och välfärdsområden där tillväxtpotentialen är störst, men en betydande tillväxt uppnåddes också bland de statliga kunderna.

Den gemensamma upphandlingsenhetens roll och funktion definieras i lagstiftningen om offentlig upphandling och i lagen om Hansel Ab. Till bolagets kunder enligt Hansellagen hör ministerier och deras underlydande ämbetsverk, vissa andra statliga ämbetsverk, universitet och högskolor, Keva, kommuner, samkommuner, församlingar, välfärdsområden samt de upphandlande enheter som dessa har bestämmanderätt över. Hansel ägs av finska staten (65 procent) och Finlands Kommunförbund (35 procent).

Hansels mål är att erbjuda och upprätthålla gemensamma upphandlingsavtal för tjänster och varor som ger betydande fördelar när det gäller pris, kvalitet och processkostnadsbesparingar. Hansel tillhandahåller också tjänster för konkurrensutsättning och utveckling av upphandlingar samt förvaltar och utvecklar informationskanalen Hilma för offentlig upphandling på uppdrag av och med finansiering från finansministeriet.

Som en gemensam upphandlingsenhet främjar Hansel kvalitetsupphandling, likabehandling av leverantörer och konkurrens genom att organisera anbudsförfaranden på ett sådant sätt att marknaden fungerar effektivt.

Hansel finansierar sin verksamhet genom att ta ut en serviceavgift av avtalsleverantörerna för gemensam upphandling och försäljning av professionella tjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50⁠procent. Den genomsnittliga serviceavgiften under 2023 var 0,85 procent (0,83 procent under 2022).

Skriva ut